บ่นเพ้อธรรม [มหาวิภังค์]

 
เมตตา
วันที่  12 ก.พ. 2554
หมายเลข  17876
อ่าน  1,855

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๕๑

ปริยัติใด อันบุคคลเรียนไม่ดี คือ เรียน เพราะเหตุมีการโต้แย้งเป็นต้น, ปริยัตินี้ ชื่อว่า ปริยัติเปรียบด้วยงูพิษ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายตรัสไว้ว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษ ผู้มีความต้องการด้วยงูพิษ เที่ยวเสาะแสวงหางูพิษ เขาพึงพบงูพิษตัวใหญ่ พึงจับงูพิษนั้นที่ขนดหรือที่หาง งูพิษนั้นพึงแว้งกัดเขาที่มือหรือแขน หรือที่อวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่ง เขาพึงถึงความตายหรือความทุกข์ปางตายซึ่งมีการกัดนั้นเป็นเหตุ ข้อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุ?
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะงูพิษเขาจับไม่ดี แม้ฉันใด
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษ บางพวกในธรรมวินัย นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมเล่าเรียนธรรม คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ พวกเขา ครั้นเรียนธรรมนั้นแล้ว ย่อมไม่พิจารณาแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยปัญญา ธรรมเหล่านั้น ย่อมไม่ควรต่อการเพ่งพินิจ แก่พวกเขาผู้ไม่พิจารณาอรรถด้วยปัญญา พวกเขาเรียนธรรม มีการโต้แย้งเป็นอานิสงส์ และมีหลักการบ่นเพ้อว่าอย่างนี้เป็นอานิสงส์ และย่อมไม่ได้รับประโยชน์ แห่งธรรมที่พวกกุลบุตรต้องประสงค์เล่าเรียน ธรรมเหล่านั้นที่เขาเรียนไม่ดี ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ เพื่อทุกข์ สิ้นกาลนาน แก่โมฆบุรุษเหล่านั้น ข้อนั้นเพราะอะไรเป็นเหตุ?
ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะธรรมทั้งหลาย อันโมฆบุรุษเหล่านั้นเรียนไม่ดี.


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ก.พ. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
j-atosa
วันที่ 28 ม.ค. 2555

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
pulit
วันที่ 14 ส.ค. 2557

ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
kullawat
วันที่ 29 ม.ค. 2558

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
peem
วันที่ 20 เม.ย. 2562

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Jarunee.A
วันที่ 20 พ.ค. 2567

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ