คุณลักษณะของพระวินัยธร [วินัยวรรค แห่งสัตตกนิบาต]
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  1 ก.พ. 2554
หมายเลข  17809
อ่าน  1,092

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตกนิบาต เล่ม ๓๘  - หน้าที่ ๒๗๘

     วินัยวรรคที่  ๓ 

     [๗๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ เป็นวินัยธรได้ ธรรม ๗ ประการเป็นไฉน คือ รู้จักอาบัติ ๑  รู้จักอนาบัติ ๑  รู้จักอาบัติเบา ๑  รู้จักอาบัติหนัก ๑  เป็นผู้มีศีลสำรวมระวัง ในพระปาติโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจร ๑  มีปกติได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก ไม่ลำบากซึ่งฌาน ๔  อันมีในจิตยิ่ง เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๑  ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติ  ปัญญาวิมุติ  อันหาอาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้แลเป็นวินัยธรได้.

     [๗๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ เป็นวินัยธรได้ ธรรม ๗ ประการนี้เป็นไฉน คือ  รู้จักอาบัติ ๑  รู้จักอานาบัติ ๑  รู้จักอาบัติเบา ๑  รู้จักอาบัติหนัก ๑  จำปาติโมกข์ทั้งสองได้แม่นยำโดยพิสดาร จำแนกดีแล้ว ขยายดีแล้ว วินิจฉัยดีแล้ว  ทั้งโดยสูตรและโดยอนุพยัญชนะ ๑  มีปกติได้ตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยาก  ไม่ลำบาก ซึ่งฌาน ๔  อันมีในจิตยิ่ง  เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ๑  ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุติปัญญาวิมุตติ ฯลฯ เข้าถึงอยู่ ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๗ ประการนี้แล  เป็นวินัยธรได้.    ...ฯลฯ...


Tag  ทรงวินัย มิใช่อาบัติ วินัยธร อาบัติ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เซจาน้อย
วันที่ 2 ก.พ. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ