สังฆเภท
 
prachern.s
วันที่  10 พ.ย. 2553
หมายเลข  17506
อ่าน  2,906

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 317

 

   ดูก่อนอุบาลี    ฝ่ายหนึ่งมีภิกษุ ๔ รูป    ฝ่ายหนึ่งมี   ๔  รูป    รูปที่   ๙ ประกาศ

ให้จับสลากว่า   นี้ธรรม   นี้วินัย    นี้สัตถุศาสน์    ท่านทั้งหลายจงจับ

สลากนี้  จงชอบใจสลากนี้   ดูก่อนอุบาลี  แม้ด้วยเหตุอย่างนี้แล  เป็นสังฆเภท.

                                              สังฆเภท

           [๔๐๕]   ท่านพระอุบาลีทูลถามว่า  พระพุทธเจ้าข้า   พระองค์ตรัสว่า

สังฆเภท   สังฆเภท   ดังนี้    ด้วยเหตุเพียงเท่าไร   สงฆ์จึงแตก.

           พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนอุบาลี  ภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยนี้

           ๑.   ย่อมแสดงอธรรมว่า   เป็นธรรม

           ๒.   ย่อมแสดงธรรมว่า   เป็นอธรรม

           ๓.   ย่อมแสดงสิ่งไม่เป็นวินัยว่า   เป็นวินัย

           ๔.  ย่อมแสดงวินัยว่า  ไม่เป็นวินัย

           ๕.  ย่อมแสดงคำอันตถาคตมิได้ตรัสภาษิตไว้ว่า  เป็นคำอันตถาคตตรัส

ภาษิตไว้                                          

           ๖.  ย่อมแสดงคำอันตถาคตตรัสภาษิตไว้ว่า   เป็นคำอันตถาคตมิได้ตรัส

ภาษิตไว้

           ๗.   ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตมิได้ประพฤติมาว่า     เป็นกรรม

อันตถาคตประพฤติมา

           ๘.  ย่อมแสดงกรรมอันตถาคตประพฤติมาว่า    เป็นกรรมอันตถาคตมิ

ได้ประพฤติมา

           ๙.  ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้ว่า  เป็นสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้

        ๑๐.   ย่อมแสดงสิ่งที่ตถาคตบัญญัติไว้ว่า  เป็นสิ่งที่ตถาคตมิได้บัญญัติไว้

        ๑๑.   ย่อมแสดงอนาบัติว่า   เป็นอาบัติ

      ๑๒.  ย่อมแสดงอาบัติว่า   เป็นอนาบัติ 

      ๑๓.  ย่อมแสดงอาบัติเบาว่า  เป็นอาบัติหนัก  

        ๑๔.   ย่อมแสดงอาบัติหนักว่า   เป็นอาบัติเบา

        ๑๕.   ย่อมแสดงอาบัติมีส่วนเหลือว่า  เป็นอาบัติหาส่วนเหลือมิได้

        ๑๖.   ย่อมแสดงอาบัติหาส่วนเหลือมิได้ว่า   เป็นอาบัติมีส่วนเหลือ

        ๑๗.  ย่อมแสดงอาบัติชั่วหยาบว่า  เป็นอาบัติไม่ชั่วหยาบ

        ๑๘.   ย่อมแสดงอาบัติไม่ชั่วหยาบว่า   เป็นอาบัติชั่วหยาบ

           พวกเธอย่อมประกาศให้แตกแยกกัน   ด้วยวัตถุ  ๑๘ ประการนี้     ย่อม

           แยกทำอุโบสถ   แยกทำปวารณา   แยกทำสังฆกรรม

           ดูก่อนอุบาลี   ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล   สงฆ์เป็นอันแตกกันแล้ว..

 


Tag  สังฆเภท

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เข้าใจ
เข้าใจ
วันที่ 14 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น                ขอความเห็นผิดจงอย่ามีแก่ข้าพระองค์เลย

ขอบคุณ และขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ