พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง [มหาวิภังค์]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  13 ต.ค. 2553
หมายเลข  17348
อ่าน  4,645

  พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 56

                          [พระพุทธพจน์มี  ๙  อย่าง]

        พระพุทธพจน์มี    ๙    อย่าง     ด้วยสามารถแห่งองค์อย่างไร ?  จริงอยู่พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดทีเดียว  มี  ๙ ประเภท  คือ  สุตตุ  เคยยะ  เวยยากรณะคาถา  อุทาน  อิติวุตตกะ  ชาตกะ  อัพภูตธัมมะ  เวทัลละ.         ในพระพุทธพจน์มีองค์  ๙  นั้น        อุภโตวิภังค์ นิทเทส  ขันธกะ  และบริวาร   มงคลสูตร   รัตนสูตร     นาลกสูตร       ตุวัฏฏกสูตร   ในสุตตนิบาตและคำสอนของพระตถาคตที่มีชื่อว่าสูตรแม้อื่น    พึงทราบว่าสุตตะ.      สูตรที่มีคาถาทั้งหมด  พึงทราบว่า  เคยยะ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง   สคาถวรรค  แม้ทั้งสิ้นในสังยุตตนิกาย   พึงทราบว่า เคยยะ.   อภิธรรมปิฎกทั้งหมด พระสูตรที่ไม่มีคาถา   และพระพุทธพจน์  แม้อื่นใด       ที่ไม่ได้รวบรวมไว้ด้วยองค์ ๘พระพุทธพจน์นั้น พึงทราบว่า  เวยยากรณะ.    ธรรมบท  เถรคาถา  เถรีคาถาและคาถาล้วนที่ไม่มีชื่อว่า  สูตร  ในสุตตนิบาต   พึงทราบว่า คาถา.      สูตร๘๒ สูตร   ที่ประกอบด้วยคาถาสำเร็จด้วยญาณ   เกิดร่วมด้วยโสมนัสเวทนาพึงทราบว่าอุทาน.     สูตร  ๑๑๐  สูตร  ที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า  วุตฺตํ  เหตํภควตา  พึงทราบว่า   อิติวุตตกะ.        ชาดก  ๕๕๐  เรื่อง   มีอปัณณกชาดกเป็นต้น  พึงทราบว่า   ชาดก.        พระสูตร   อันประกอบด้วยเรื่องที่ไม่เคยมีมามีขึ้น  น่าอัศจรรย์ทั้งหมด   ที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมอันไม่เคยมีมามีขึ้น    น่าอัศจรรย์  ๔  อย่าง   เหล่านี้    มีในพระอานนท์ดังนี้   พึงทราบว่า  อัพภูตธรรม.      พระสูตรที่ถูกถาม  ได้ญาณและปีติ  แม้ทั้งหมด  มีจูฬเวทัลลสูตร    มหาเวทัลลสูตร   สัมมาทิฏฐิสูตร     สักกปัญห-สูตร    สังขารภาชนียสูตร     และมหาปุณณมสูตร      เป็นต้น   พึงทราบว่าเวทัลละ.   พระพุทธพจน์มี  ๙  อย่าง  ด้วยอำนาจแห่งองค์   นับอย่างนี้แล


Tag  พระพุทธพจน์

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ