พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง [มหาวิภังค์]

 
JANYAPINPARD
วันที่  13 ต.ค. 2553
หมายเลข  17348
อ่าน  5,823

[เล่มที่ 1] พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ ปฐมภาค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๕๖

[พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง]

พระพุทธพจน์มี ๙ อย่าง ด้วยสามารถแห่งองค์อย่างไร จริงอยู่พระพุทธพจน์นี้ทั้งหมดทีเดียวมี ๙ ประเภทคือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาตกะ อัพภูตธัมมะ เวทัลละ

ในพระพุทธพจน์มีองค์ ๙ นั้น อุภโตวิภังค์ นิทเทส ขันธกะและบริวาร มงคลสูตร รัตนสูตร นาลกสูตร ตุวัฏฏกสูตร ในสุตตนิบาตและคำสอนของพระตถาคตที่มีชื่อว่าสูตรแม้อื่น พึงทราบว่าสุตตะ สูตรที่มีคาถาทั้งหมดพึงทราบว่า เคยยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สคาถวรรค แม้ทั้งสิ้นในสังยุตตนิกายพึงทราบว่า เคยยะ อภิธรรมปิฎกทั้งหมด

พระสูตรที่ไม่มีคาถาและพระพุทธพจน์ แม้อื่นใด ที่ไม่ได้รวบรวมไว้ด้วยองค์ ๘ พระพุทธพจน์นั้นพึงทราบว่า เวยยากรณะ ธรรมบท เถรคาถา เถรีคาถาและคาถาล้วนที่ไม่มีชื่อว่า สูตรในสุตตนิบาต พึงทราบว่า คาถา สูตร ๘๒ สูตรที่ประกอบด้วยคาถาสำเร็จด้วยญาณ เกิดร่วมด้วยโสมนัสเวทนาพึงทราบว่าอุทาน สูตร ๑๑๐ สูตรที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า วุตฺตํ เหตํภควตา พึงทราบว่า อิติวุตกะ ชาดก ๕๕๐ เรื่อง มีอปัณณกชาดกเป็นต้น พึงทราบว่า ชาดก พระสูตรอันประกอบด้วยเรื่องที่ไม่เคยมีมามีขึ้น น่าอัศจรรย์ทั้งหมด ที่เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันไม่เคยมีมามีขึ้น น่าอัศจรรย์ ๔ อย่างเหล่านี้ มีในพระอานนท์ดังนี้ พึงทราบว่า อัพภูตธรรม พระสูตรที่ถูกถามได้ญาณและปีติ แม้ทั้งหมดมีจูฬเวทัลลสูตร มหาเวทัลลสูตร สัมมาทิฏฐิสูตร สักกปัญหสูตร สังขารภาชนียสูตรและมหาปุณณมสูตร เป็นต้น พึงทราบว่าเวทัลละ พระพุทธพจน์มี ๙ อย่างด้วยอำนาจแห่งองค์ นับอย่างนี้แล


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
swanjariya
วันที่ 4 ก.ย. 2565

กราบขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 4 ก.ย. 2565

ขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ