Print 
อนิจเจทุกขสัญญา
 
สารธรรม
วันที่  22 ก.ย. 2553
หมายเลข  17249
อ่าน  2,223

" อนิจเจทุกขสัญญา "

     สัญญาที่  ๖  คือ การเจริญอนิจเจทุกขสัญญา เมื่อเห็นว่าไม่เที่ยงแล้ว ยังต้องเห็นว่าเป็นทุกข์ด้วย  ไม่ใช่ว่าไม่เที่ยง  ไม่เที่ยง  ไม่เที่ยง  ก็แล้วไปนะคะ แต่ต้องเห็นว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นทุกข์  ทุกข์ทั้งนั้นตลอดวัน  เป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ ถ้าพิจารณาจริงๆ แม้แต่การที่จะต้องแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นปรกติธรรมดาในชีวิตประจำวัน  ถ้าพิจารณาก็จะเห็นว่านั่นคือทุกข์ที่ต้องแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขเลยก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นไปไม่ได้  เพราะเหตุว่า ชีวิตจะคงอยู่โดยที่ไม่มีการบริหาร ไม่มีการแก้ไขสิ่งที่บกพร่องต่างๆ ไม่ได้เลย
     เพราะฉะนั้น  ผู้ที่เจริญอนิจเจทุกขสัญญา ย่อมทำให้จิตเห็นภัยอย่างแรงกล้า ในความเฉื่อยชา ความเกียจคร้าน ความท้อถอย  ความประมาท  ความไม่ประกอบความเพียร  การไม่พิจารณา ย่อมปรากฏเปรียบเหมือนความสำคัญว่าเป็นภัย ย่อมปรากฏเหมือนขณะเพชฌฆาตเงื้อดาบขึ้น นี่คือความไม่เที่ยงจริงๆ นะคะ
     ถ้าทุกคนรู้ว่าอาจจะตายเดี๋ยวนี้ หรือว่าพรุ่งนี้  หรือเมื่อไรก็ได้    แต่ว่าส่วนมากนะคะ   มักจะลืม คือ ไม่ได้คิดถึงความเป็นอนิจจัง  ซึ่งสั้นที่สุด และก็อาจจะเกิดขึ้นที่จะสิ้นสุดสภาพความเป็นบุคคลนี้ในขณะไหนก็ได้  ถ้าคิดถึงการเกิดของสังสารวัฏฏ์นะคะ  ซึ่งบางครั้งก็เป็นสุคติภูมิ บางครั้งก็เป็นทุคติภูมิเสมือนภูเขาสูงใหญ่กลิ้งมาหาทั้ง  ๔  ทิศ  ในขณะนี้กำลังเป็นอย่างนั้นจริงๆ นะคะ
     เพราะฉะนั้น  เวลาที่คิดถึงการเกิด  การตาย  ซึ่งจะต้องมีต่อไปเรื่อยๆในสังสารวัฏฏ์ แต่มองไม่เห็นเลยนะคะ  แต่ถ้าเห็นเป็นภัยใหญ่  เสมือนภูเขาใหญ่ซึ่งกลิ้งมาหาทั้ง  ๔  ทิศ  เมื่อนั้นจะรู้สึกได้ว่า  ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิใด  ก็จะต้องมีการจุติแล้วก็การปฏิสนธิ  แล้วก็มีการรับผลของกุศลกรรม  และ  อกุศลกรรม  อย่างสั้นๆ  ถ้าเป็นกามาวจรวิบาก ไม่ยาวนานเลยนะคะ เช่น  เสียงกระทบ  ปรากฏนิดเดียว  หมดไป    สีที่กำลังปรากฏทางตา  กระทบ  ปรากฏนิดเดียวหมดไป  กลิ่นที่กระทบจมูก  นิดเดียวหมดไป  อ่อน หรือ แข็ง , เย็น หรือร้อน , ตึง หรือ ไหว ที่กระทบกายก็เพียงเล็กน้อย แล้วก็หมดไป

..บรรยายโดย...

ท่านอาจารย์สุจินต์  บริหารวนเขตต์ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 ก.ย. 2553 14:35 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 22 ก.ย. 2553 20:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
bsomsuda
วันที่ 23 ก.ย. 2553 21:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
pornpaon
วันที่ 24 ก.ย. 2553 21:30 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
hadezz
วันที่ 25 ก.ย. 2553 10:14 น.

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
govit2553
วันที่ 11 ต.ค. 2553 05:29 น.

อยากอ่านต่อ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ