ภิกษุไม่ควรทำกุฎีที่สำเร็จด้วยดินล้วน [มหาวิภังค์]
 
ajarnkruo
วันที่  14 ส.ค. 2553
หมายเลข  16931
อ่าน  2,157

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๒ หน้าที่ ๒

ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จลงจากภูเขาคิชฌกูฏพร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก ทอดพระเนตรเห็นกุฎีนั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดง

ครั้งแล้ว จึงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย นั่นอะไร งดงาม น่าดู น่าชม มีสีแดงเหมือนแมลงค่อมทอง ครั้นภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว

พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย การกระทำของโมฆบุรุษนั้น ไม่เหมาะ ไม่สม ไม่ควร มิใช่กิจของสมณะ ใช้ไม่ได้ ไม่ควรทำไฉนโมฆบุรุษนั้นจึงได้ขยำโคลนทำกุฎีสำเร็จด้วยดินล้วน ด้วยตนเองเล่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความเอ็นดู ความอนุเคราะห์ความไม่เบียดเบียนหมู่สัตว์ มิได้มีแก่โมฆบุรุษนั้นเลย พวกเธอจงไปทำลายกุฎีนั้น พวกเพื่อนพรหมจารีชั้นหลัง อย่าถึงความเบียดเบียนหมู่สัตว์เลย อันภิกษุไม่ควรทำกุฎีที่สำเร็จด้วยดินล้วน ภิกษุใดทำ ต้องอาบัติทุกกฎ


  ความคิดเห็น 1  
 
อนุจร
วันที่ 9 มี.ค. 2557

ขอผู้รู้ช่วยอธิบายด้วยครับ...

กุฎีดินล้วน ไม่ใช้วัสดุอื่นใดอีก ก็ดูจะสอดคล้องกับความมักน้อย สันโดษ นี่ครับ ทำไมพระพุทธองค์จึงห้ามครับ 

กรณีสีที่เป็นสีแดงนั้นไม่เหมาะกับการเป็นสมณะศากยบุตร เข้าใจได้ครับว่าสีที่คฤหัสผู้บริโภคกามนิยม ไม่ควรที่สมณะนำมาใช้ ดั่งเช่นที่พระพุทธองค์ทรงห้ามจีวรสีแดง

หากเปรียบเทียบกับกุฎีทุกวันนี้หรูหรา ใหญ่โต หรือไม่ใหญ่โตหรูหรา แต่จะมีสักกี่หลังที่ตรงตามพระธรรมวินัย กว้าง ๗ คืบพระสุคต ยาว ๑๒ คืบพระสุคต

ยุคนี้บ้านดิน โรงเรียนดิน โบสถ์ดิน ก็มีผู้นิยมกันไม่น้อยเลย เพียงแต่ไม่ได้เป็นดินล้วน เพื่อความคงทนแข็งแรง ยังมีไม้ และวัสดุอื่นๆ ประกอบด้วย ซึ่งคนยุคนี้ก็รับได้แล้วนะครับ

ผมสงสัยจริงๆ ว่าเหตุผลที่พระพุทธองค์ทรงห้ามดินล้วนเป็นอย่างไรครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับที่ช่วยกรุณา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ