ภิกษุจะให้สร้างวิหาร [พระบัญญัติสิกขาบทที่ ๗]
 
ajarnkruo
วันที่  14 ส.ค. 2553
หมายเลข  16933
อ่าน  1,986

                  พระบัญญัติสิกขาบทที่ ๗
  
              ๑๑.  ๗.   อนึ่ง  ภิกษุจะให้สร้างวิหารใหญ่  อันมีเจ้าของเฉพาะตนเอง    พึงนำภิกษุทั้งหลายไปเพื่อแสดงที่    ภิกษุเหล่านั้นพึงแสดงที่อันไม่มีผู้จองไว้    อันมีชานรอบ       หากภิกษุให้สร้างวิหารใหญ่    ในที่อันมีผู้จองไว้      อันหาชานรอบมิได้    หรือไม่นำภิกษุทั้งหลายไป  เพื่อแสดงที่    เป็นสังฆาทิเสส.          [๕๓๐]  ภิกษุสร้างวิหาร  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  มีผู้จองไว้   ไม่มีชานรอบ   ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร    ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้    มีผู้จองไว้   มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑  ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้  ไม่ มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑ ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้    มีชานรอบ  ต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ๑ ตัว.                   สร้างวิหาร  มีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้

         ภิกษุสร้างวิหาร  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ  ๒  ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  มีผู้จองไว้  มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ ๑  ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร   ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ  ๑ ตัว         ภิกษุสร้างวิหาร  ซึ่งมีพื้นที่อันสงฆ์แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้  มีชานรอบ  ไม่ต้องอาบัติ.                       สั่งสร้าง  มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้

          [๕๓๑ ]   ภิกษุสั่งว่า จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ      มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้   มีผู้จองไว้  ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ ๒ ตัว   กับอาบัติสังฆาทิเสส  ๑  ตัว            ภิกษุสั่งว่า   จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า    ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ     มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้    มีผู้จองไว้        มีชานรอบต้องอาบัติทุกกฏ ๑ ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส  ๑  ตัว              ภิกษุสั่งว่า   จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า      ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ    มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้   ไม่มีผู้จองใว้   ไม่มีชานรอบ  ต้องอาบัติทุกกฏ  ๑  ตัว  กับอาบัติสังฆาทิเสส ๑  ตัว              ภิกษุสั่งว่า      จงช่วยกันสร้างวิหารให้แก่ข้าพเจ้า    ผู้รับคำสั่งสร้างวิหารให้แก่เธอ  มีพื้นที่อันสงฆ์มิได้แสดงให้  ไม่มีผู้จองไว้    มีชานรอบต้องอาบัติสังฆาทิเสส  ๑  ตัว....                                             อนาปัตติวาร

           [๕๓๗]   ภิกษุสร้างถ้ำ  ๑   ภิกษุสร้างคูหา ๑   ภิกษุสร้างกุฎีหญ้า ๑ภิกษุสร้างวิหารเพื่อภิกษุอื่น ๑    เว้นอาคารเป็นที่อยู่เสีย     ภิกษุสร้างนอกจากนั้น   ๑   ภิกษุวิกลจริต ๑   ภิกษุอาทิกัมมิกะ  ๑  ไม่ต้องอาบัติแล.                           สังฆาทิเสสสิกขาบทที่  ๗  จบ

 


Tag  สร้างวิหาร

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ