เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร [รตนวรรค สิกขาบทที่ ๕]
 
Khaeota
วันที่  20 ส.ค. 2553
หมายเลข  16994
อ่าน  1,957


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 831

รตนวรรค  สิกขาบทที่  ๕

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร

      [๗๕๕] โดยสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวัตถี  ครั้งนั้น ท่านพระอุปนันทศากยบุตรกำลังนอนอยู่บนเตียนอนอันสูง พอดีพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกตามเสนาสนะ พร้อมด้วยภิกษุเป็นอันมาก ผ่านเข้าไปทางที่อยู่ของท่านพระอุปนันทศากยบุตรๆได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลเทียวครั้นแล้วได้กราบทูลว่า ขอเชิญเสด็จทอดพระเนตรเตียงนอนของข้าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าข้า

     จึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จกลับจากที่นั้น แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอพึงทราบโมฆบุรุษเพราะที่อยู่อาศัย ครั้นแล้วทรงติเตียนท่านพระอุปนันทศากยบุตร โดยอเนกปริยาย ...แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้:-

พระบัญญัติ

     ๑๓๖.๕.  อนึ่ง  ภิกษุ ภิกษุผู้ให้ทำเตียงก็ดี ตั่งก็ดี ใหม่ พึงทำให้มีเท้าเพียง ๘ นิ้วด้วยนิ้วสุคต เว้นไว้แต่แม่แคร่เบื้องต่ำ เธอทำให่ล่วงประมาณนั้นไป เป็นปาจิตตีย์ ที่ให้ตัดเสีย

      เรื่องอุปนันทศากยบุตร  จบ


Tag  ปาจิตตีย์ พระวินัยปิฎก พระอุปนันทศากยบุตร เตียงนอนอันสูง.ให้มีเท้าเพียง ๘ นิ้ว

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ