Print 
ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง [เสนาสนขันกะ]
 
Khaeota
วันที่  20 ส.ค. 2553
หมายเลข  16993
อ่าน  2,865

               
               
  พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 112                                          เสนาสนขันกะ

          ข้อความบางตอนจาก... พุทธานุญาตเตียง และตั่งชนิดต่าง ๆ

                                   ทรงห้ามนอนบนเตียงสูง

           [๒๑๔]    สมัยนั้น    พระฉัพพัคคีย์นอนบนเตียงสูง   ชาวบ้านเที่ยวชม

วิหาร      เห็นแล้วเพ่งโทษ     ติเตียน     โพนทะนาว่า.. . เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้

บริโภคกาม . .. ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ๆ  ตรัสว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุไม่พึงนอนบนเตียงสูง  รูปใดนอน  ต้องอาบัติทุกกฏ.

                              พุทธานุญาตเขียงรองเท้าเตียง

           [๒๑๕]  สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งนอนบนเตียงต่ำ  ถูกงูกัด  ภิกษุทั้งหลาย

กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า    ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย   เราอนุญาตเขียงรองเท้าเตียง.

            [๒๑๖]   สมัยนั้น     พระฉัพพัคคีย์ใช้เขียงรองเท้าเตียงสูงเจาะติดกับ

เขียงรองเท้าเตียง    ชาวบ้านเที่ยวชมวิหาร   เห็นแล้วเพ่งโทษ   ติเตียน   โพน-

ทะนาว่า. . . เหมือนพวกคฤหัสถ์ผู้บริโภคกาม ...ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้น

แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุ

ไม่พึงใช้เขียงรองเท้าเตียงสูง   รูปใดใช้   ต้องอาบัติทุกกฏ.

           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตเขียงรองเท้าเทียงสูง  ๘  นิ้ว     เป็น

อย่างยิ่ง


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 3 ธ.ค. 2555 03:32 น.

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Chalee
Chalee
วันที่ 4 ธ.ค. 2555 15:05 น.

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ