แสดงตนเป็นอุบาสก [มหาวรรค]
 
ajarnkruo
วันที่  13 ส.ค. 2553
หมายเลข  16925
อ่าน  2,430

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒- หน้าที่ ๑๔๔

แสดงตนเป็นอุบาสก

              ครั้นเมณฑกะคหบดีเห็นธรรมแล้ว     บรรลุธรรมแล้ว    รู้ธรรมแจ่มแจ้งแล้ว  หยั่งลงสู่ธรรมแล้ว   ข้ามความสงสัยได้แล้ว  ปราศจากถ้อยคำแสดงความสงสัย ถึงความเป็นผู้องอาจ ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนของพระศาสดา ได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักพระพุทธเจ้าข้าภาษิตของพระองค์ไพเราะนัก  พระพุทธเจ้าข้า    พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้   เปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำ   เปิดของที่ปิด  บอกทางแก่คนหลงทาง หรือส่องประทีปในที่มืด   ด้วยประสงค์ว่า   คนมีจักษุจักเห็นรูปฉะนั้น     ข้าพระพุทธเจ้านี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะ    ขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระพุทธเจ้าว่า เป็นอุบายสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะ     จำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไป


Tag  อุบาสก แสดงตน

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ