สัมณกัปปะ ๕ อย่าง [จุลวรรค]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16528
อ่าน  2,518
       
                  พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 11

                                       สัมณกัปปะ  ๕  อย่าง           [๒๕]   สมัยต่อมา   สัปบุรุษหมู่หนึ่งถวายภัตตาหารแก่สงฆ์  เขาไม่ได้ฝานมะม่วงเป็นชิ้น ๆ       ในโรงอาหารล้วนแล้วไปด้วยผลมะม่วงทั้งนั้น    ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน . . .           พระผู้มีพระภาคเจ้า ...ตรัสว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด  เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง  คือ           ๑.   ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ           ๒.   ผลไม้ทำกรีดด้วยศัสตรา              ๓.  ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ           ๔.  ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด                              ๕.   ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว .           ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างนี้.           การถวายผลไม้ชนิดไหนถวายได้และไม่ได้แก่พระภิกษุ?  

Tag  พระวินัยปิฎก ภิกษุ สัมณกัปปะ ๕ อย่าง

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ