สัมณกัปปะ ๕ อย่าง [จุลวรรค]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16528
อ่าน  2,759

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ หน้าที่ ๑๑

สัมณกัปปะ ๕ อย่าง

[๒๕] สมัยต่อมา สัปบุรุษหมู่หนึ่งถวายภัตตาหารแก่สงฆ์ เขาไม่ได้ฝานมะม่วงเป็นชิ้นๆ ในโรงอาหารล้วนแล้วไปด้วยผลมะม่วงทั้งนั้น ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างคือ 

๑. ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ

๒. ผลไม้ทำกรีดด้วยศัสตรา 

๓. ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ 

๔. ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด 

๕. ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างนี้ การถวายผลไม้ชนิดไหนถวายได้และไม่ได้แก่พระภิกษุ 


Tag  พระวินัยปิฎก ภิกษุ สัมณกัปปะ ๕ อย่าง
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ