ครุธรรม 8 ประการ [จุลวรรค]
 
Khaeota
วันที่  21 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16553
อ่าน  3,088

 ในพระวินัยปิฎก จุลวรรค ทุติยภาค

ภิกขุนิกขันธกวรรณนา (เริ่มที่หน้า ๔๙๘)     

ว่าด้วย ครุธรรม ๘ ประการ

มีข้อความแสดงว่า การบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลจะมีได้ภายในห้าพันปี คือ

ในพันปีแรก สามารถมีพระอรหันต์ที่มีคุณวิเศษประกอบด้วยปฏิสัมภิทาพร้อมด้วยฤทธิ์

พันปีที่สอง สามารถมีพระอรหันต์สุกขวิปัสสกะ (ไม่สามารถแสดงอิทธิฤทธิต่างๆ ได้)

พันปีที่สาม สามารถมีพระอนาคามี พันปีที่สี่ สามารถมีพระสกทาคามี

พันปีที่ห้า สามารถมีพระโสดาบัน


  ความคิดเห็น 2  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 12 ก.ค. 2559

 

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ