สัมณกัปปะ ๕ อย่าง [จุลวรรค]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  5 ก.ค. 2553
หมายเลข  16654
อ่าน  2,195

             พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 11

                          เรื่องสัมณกัปปะ  ๕  อย่าง

           [๒๕]   สมัยต่อมา   สัปบุรุษหมู่หนึ่งถวายภัตตาหารแก่สงฆ์    เขาไม่ได้ฝานมะม่วงเป็นชิ้น ๆ     ในโรงอาหารล้วนแล้วไปด้วยผลมะม่วงทั้งนั้น      ภิกษุทั้งหลายรังเกียจไม่รับประเคน . . .           พระผู้มีพระภาคเจ้า ...ตรัสว่า      ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอจงรับประเคนฉันเถิด  เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่าง  คือ           ๑.   ผลไม้ที่ลนด้วยไฟ           ๒.   ผลไม้ทำกรีดด้วยศัสตรา              ๓.   ผลไม้ที่จิกด้วยเล็บ           ๔.   ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด                              ๕.   ผลไม้ที่ปล้อนเมล็ดออกแล้ว .

 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราอนุญาตให้ฉันผลไม้โดยสมณกัปปะ ๕ อย่างนี้.  


Tag  สัมณกัปปะ

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ