Print 
ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [มหาวิภังค์]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16530
อ่าน  1,778
      
                        พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 267
                                ข้อความบางตอนจาก...ภูตคามวรรค                                               สิกขาบทที่ ๑                                  ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี 

          ...ประชาชนพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า   ไฉน   พวกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าง     ให้คนอื่นตัดบ้าง     พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย   ย่อมเบียดเบียนอินทรีย์     อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเขาเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่   บรรดาที่มักน้อย. . .ต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า    ไฉน  พวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าง   ให้คนอื่นตัดบ้าง   แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า...

        .. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้                                      พระบัญญัติ

            ๖๐.    ๑.   เป็นปาจิตตีย์   ในเพราะพรากภูตคาม.                               เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จบ                                       สิกขาบทวิภังค์         [๓๕๕]    ที่ชื่อว่า ภูตคาม ได้แก่   พืช ๕ ชนิด  คือ พืชเกิดจากเหง้า  ๑พืชเกิดจากต้น   ๑    พืชเกิดจากข้อ  ๑    พืชเกิดจากยอด  ๑    พืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่ครบห้า  ๑.


เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ