ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี [มหาวิภังค์]
 
Khaeota
วันที่  19 มิ.ย. 2553
หมายเลข  16530
อ่าน  2,050

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๒ - หน้าที่ 267                               
ข้อความบางตอนจาก...ภูตคามวรรค                                              
สิกขาบทที่ ๑ ว่าด้วยเรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี 

     ...ประชาชนพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพวกพระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรจึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าง ให้คนอื่นตัดบ้าง พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรทั้งหลาย ย่อมเบียดเบียนอินทรีย์อย่างหนึ่งซึ่งมีชีวะ ภิกษุทั้งหลายได้ยินพวกเขาเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาอยู่  บรรดาที่มักน้อย. . .ต่างพากันเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาว่า ไฉนพวกภิกษุชาวรัฐอาฬวี จึงได้ตัดต้นไม้เองบ้าง   ให้คนอื่นตัดบ้าง   แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า...

     .. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ ว่าดังนี้

พระบัญญัติ


     ๖๐.๑. เป็นปาจิตตีย์ ในเพราะพรากภูตคาม.                              

เรื่องภิกษุชาวรัฐอาฬวี  จบ                                      

สิกขาบทวิภังค์        
    [๓๕๕]  ที่ชื่อว่า ภูตคาม ได้แก่ พืช ๕ ชนิด คือ พืชเกิดจากเหง้า ๑  พืชเกิดจากต้น ๑   พืชเกิดจากข้อ ๑    พืชเกิดจากยอด ๑    พืชเกิดจากเมล็ดเป็นที่ครบห้า ๑.


Tag  ปาจิตตีย์ พระวินัยปิฎก พรากภูตคาม พืช ๕ ชนิด พืชเกิดจากข้อ ๑ พืชเกิดจากต้น ๑ พืชเกิดจากยอด ๑

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ