วันพิเศษคือวันวิสาขบูชา

 
wannee.s
วันที่  22 พ.ค. 2553
หมายเลข  16270
อ่าน  12,848

วันที่ประกอบด้วยคุณพิเศษ คือ

๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ

๒. เป็นวันที่ต้นศรีมหาโพธิ์เกิดขึ้น

๓. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้

๔. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
wannee.s
วันที่ 22 พ.ค. 2553

วันวิสาขะเป็นวันพิเศษ วันอันประเสริฐที่สุด เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ได้ตรัสรู้ และย้อนกลับไปเมื่อสี่อสงไขยแสนกัปป์ ในวันวิสาขะ ท่านสุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกร ว่าอนาคตจะได้เป็นพระพุทธเจ้า

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

ขอบูชาคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น

ย้อนรำลึกเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชา

ประสูติ

    พระโพธิสัตว์ปฏิสนธิในครรภ์มารดา   ในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ำเดือน ๘ (อาสาฬหบูชา) พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต ปฏิสนธิในพระครรภ์พระนางมหามายาเทวี พร้อมๆ กับแผ่นดินไหว (ขณะที่ปฏิสนธิในพระครรภ์มารดา ไม่ใช่ขณะประสูติ) เทวดาต่างอารักขาพระโพธิสัตว์และพระมารดา พระมารดาไม่มีความลำบากในการทรงพระครรภ์ พระมารดาย่อมได้ยศ ได้ลาภอันเลิศ ไม่มีความพอใจในบุรุษ   พระโพธิสัตว์ทรงประสูติ   ตามธรรมเนียมของสมัยนั้น สตรีเมื่อจะคลอดย่อมคลอดที่สกุลเดิมหรือบ้านของบิดามารดาของตน พระนางมหามายาเทวีจึงมีพระประสงค์จะไปที่กรุงเทวทหะ อันเป็นเมืองของพระราชบิดาและพระราชมารดาของพระองค์   เมื่อเสด็จถึงป่าสาลวันชื่อลุมพินีวัน ขณะนั้นต้นสาละออกดอกบานสะพรั่ง พระเทวีมีพระประสงค์จะเล่นในสวนสาลวัน พระนางมีประสงค์จะจับกิ่งใด กิ่งนั้นก็น้อมมาที่พระหัตถ์ และลมกัมมัชวาตก็เกิดขึ้น มหาชนจึงล้อมม่านแล้วถอยออกไป พระนางได้ยืนจับกิ่งสาละนั่นแล ได้ประสูติแล้ว
 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2553
    ในขณะนั้นนั่นเองท้าวมหาพรหมผู้มีจิตบริสุทธิ์ ๔ องค์ ก็มาถึงพร้อมกับถือข่ายทองมาด้วย เอาข่ายทองนั้นรับพระโพธิสัตว์ วางไว้ตรงพระพักตร์ของพระราชมารดา พลางทูลว่า ข้าแต่พระเทวี ขอพระองค์จงดีพระทัยเถิด พระราชบุตรของพระองค์มีศักดาใหญ่อุบัติขึ้นแล้ว ... พระโพธิสัตว์ก็ประทับยืนบนแผ่นดินทอดพระเนตรดูทิศตะวันออก จักรวาลนับได้หลายพันได้เป็นที่โล่งเป็นอันเดียวกัน พวกเทวดาและมนุษย์ในที่นั้นต่างพากัน บูชาด้วยของหอมและดอกไม้ เป็นต้น กราบทูลว่า ข้าแต่ท่าน บุรุษคนอื่นในที่นี้เช่นกับท่านไม่มี คนที่ยิ่งกว่าท่านจักมีแต่ที่ไหน
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2553

พระโพธิสัตว์มองตรวจดูตลอดทิศให้ทิศเล็กแม้ทั้ง ๑๐ คือทิศใหญ่ ๔ ทิศเล็ก ๔ เบื้องล่าง เบื้องบน ก็มิได้ทรงมองเห็นใครที่เช่นกับตน ... ต่อจากนั้นประทับยืนที่พระบาทที่ ๗ ทรงเปล่งอาสภิวาจา [วาจาแสดงความยิ่งใหญ่] ว่า เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดครั้งนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้าย บัดนี้ ภพใหม่ไม่มีต่อไป

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2553

ตรัสรู้

    ในเวลาเช้าของวันเพ็ญ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา ขณะนั้นมีพระชนมายุ ๓๕ พระชันษา ขณะนั้นทรงประทับที่ต้นไทร นางสุชาดานำข้าวมธุปายาสที่ใส่ถาดทองมาถวายพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทรงรับและเสวยข้าวมธุปายาสแล้วได้เสด็จไปที่ท่าน้ำเนรัญชรา พระองค์ทรงอธิษฐานว่าหากเราได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาดลอยทวนน้ำไป เมื่อพระองค์ทรงปล่อยถาดลงในกระแสน้ำ ถาดนั้นก็ลอยทวนกระแสน้ำและได้จมลงไปในที่อยู่ของนาคราช   เมื่อถึงเวลาเย็น นายโสตถิยะก็ถวายหญ้า ๘ กำกับพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ทรงวางหญ้าที่โพธิบัลลังก์ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทรงประทับนั่งแล้ว อธิษฐานว่า หากเรายังไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว แม้เนื้อและเลือด จะเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกไปเด็ดขาด พระองค์ทรงกำจัดมารในเวลาเย็น ในเวลาปฐมยามทรงระลึกชาติได้แต่ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้า เวลามัชฌิมยาม พระองค์ทรงเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตาย ด้วยพระญาณแต่ไม่เป็นพระพุทธเจ้า เวลาปัจฉิมยามทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเวลาใกล้รุ่งของวันวิสาขบูชา   เมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้ได้เปล่งพระอุทานที่พระพุทธเจ้าทั้งปวงมิได้ทรงละว่า เราเมื่อแสวงหานายช่าง (คือตัณหา) ผู้กระทำเรือน เมื่อไม่ประสบ ได้ท่องเที่ยวไปยังสงสารมิใช่น้อย ความเกิดบ่อยๆ เป็นทุกข์   ดูก่อน นายช่างผู้กระทำเรือน เราเห็นท่านแล้ว ท่านจักทำเรือนไม่ได้อีกต่อไป ซี่โครงทั้งปวงของท่าน เราหักแล้ว ยอดเรือนเรากำจัดแล้ว จิต (ของเรา) ถึงวิสังขาร (นิพพาน) แล้ว เราได้ถึงความสิ้นตัณหาแล้ว   สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร   ในปัจฉิมยาม พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท นั่นก็คือพระองค์ทรงตรัสรู้สัจจะ ความจริงที่เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ทรงตรัสรู้ ความจริงที่เป็นเพียง จิต เจตสิก รูป นิพพาน ไม่ใช่สัตว์ บุคคล อาศัยเหตุปัจจัยจึงเกิดขึ้น เพราะมีความไม่รู้ จึงมีสภาพธรรมอื่นๆ เกิดวนเวียนเป็นสังสารวัฏฏ์ ไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อวิชชา คือปัญญาเกิด ก็สามารถดับสังสารวัฏฏ์ได้ พระองค์ตรัสรู้ความจริงที่เป็นเพียงสภาพธรรมด้วยปัญญาของพระองค์ ตามความเป็นจริง การจะรู้ความจริงจึงรู้ขณะนี้ด้วยการฟัง การศึกษาให้เข้าใจ สภาพธรรมทำหน้าที่เองให้ปัญญาเจริญขึ้น จนประจักษ์แจ้งสภาพธรรมที่มีในขณะนี้
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
paderm
วันที่ 22 พ.ค. 2553

ปรินิพพาน

    ในวันมาฆบูชา พระพุทธองค์ทรงปลงมายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ จากนี้ไปอีก ๓ เดือน เราจะปรินิพพาน พระองค์ทรงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่า ชนเหล่าใด ทั้งเด็กผู้ใหญ่ ทั้งพาล ทั้งบัณฑิต ทั้งมั่งมีทั้งขัดสน ล้วนมีความตาย เป็นเบื้องหน้า ภาชนะดิน ที่ช่างหม้อทำ ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งสุกทั้งดิบทุกชนิดมีความแตกเป็นที่สุดฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น ...   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงไม่ประมาท มีสติ มีศีลด้วยดีเถิด จงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นด้วยดี จงตามรักษาจิตของตนเถิด.   ผู้ใดจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักละชาติสงสารแล้ว จะกระทำที่สุดทุกข์ได้.     ในวันวิสาขบูชา พระพุทธองค์เสด็จไปที่เมืองกุสินารา แม้จะลงพระโลหิตอย่างมาก ใกล้จะปรินิพพานแล้ว แต่พระองค์ก็เสด็จไปเพื่อที่จะโปรดสุภัททะปริพาชกให้บรรลุธรรมและเพื่อที่จะแสดงมหาสุทัสสนสูตร เพื่อให้มหาชนได้ฟังพระธรรมและอีกเหตุผลหนึ่งคือ หากพระองค์ปรินิพพานที่กุสินาราจะไม่มีการทะเลาะกันในเรื่องของการแบ่งพระธาตุ จะเห็นได้ถึงพระมหากรุณาคุณของพระองค์ แม้พระองค์จะปรินิพพานแล้วก็ยังช่วยสัตว์โลกแม้จะทรงประชวรอย่างหนักก็ตาม   พระพุทธเจ้าเสด็จถึงป่าสาลวัน รับสั่งให้พระอานนท์จัดเตียงหันพระเศียรไปทางทิศเหนืออันอยู่ระหว่างต้นสาละคู่ ครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ต่างบูชาด้วยดอกไม้ของหอมมากมาย พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า   อานนท์ การบูชาด้วยสักการะเหล่านี้ (อามิสบูชา) ยังไม่ชื่อว่าสักการะ เคารพพระองค์จริง แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่าบูชาพระองค์ นั่นคือการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญกุศลทุกประการจนถึงการดับกิเลสได้เป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม   พระพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องสังเวชนียสถาน ว่าเป็นที่ที่ควรระลึกถึง ควรเห็นของผู้มีศรัทธาเมื่อพระศาสดาล่วงไปแล้ว พระอานนท์ร้องไห้ที่ประตูวิหาร พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกพระอานนท์และเตือนว่า   ทุกสิ่งมีความแตกสลายไปธรรมดา เธออย่าประมาท จงทำที่สุดทุกข์ และตรัสสรรเสริญพระอานนท์มากมาย   พระพุทธเจ้าทรงโปรดสุภัททะปริพพาชก จนสุดท้ายได้บรรลุเป็นพระอรหันต์   พระพุทธเจ้าตรัสว่า เธออย่าสำคัญว่าศาสดาล่วงไปแล้ว จะหาพระศาสดาไม่ได้ พระธรรมของเราจะเป็นศาสดาของพวกเธอ     เมื่อพระภิกษุสงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้ว พระองค์ได้ตรัสพระปัจฉิมโอวาทว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราขอเตือนพวกเธอว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด. นี้เป็นพระปัจฉิมวาจาของพระตถาคต.   พระพุทธเจ้าทรงเข้าฌานและออกจากฌานและทรงออกจากจตุตถฌานแล้ว พระพุทธเจ้าก็ปรินิพพาน ดับรอบซึ่งสังขารธรรมและขันธ์ทั้งหลายในคืนวันวิสาขบูชา   พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วไปไหน?   นิพพานไม่ใช่สถานที่ ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง เมื่อจุติจิตของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์เกิดขึ้น ก็ไม่มีเหตุปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตเกิด จึงไม่เป็นเหตุให้มีขันธ์ ๕ เกิดขึ้นอีก จึงไม่สามารถกล่าวได้ว่าไปที่ไหน เหมือนเปลวเทียนเมื่อดับไป เปลวเทียนไปไหน ช่างตีเหล็กใช้ฆ้อนเหล็ก เมื่อตีเหล็กติดไฟ แล้วไฟก็ดับไป ไฟไปไหน พระอรหันต์ผู้ดับกิเลสแล้วเมื่อปรินิพพานจึงหาคติที่ไปไม่ได้อีก   ขออนุโมทนา   ขออนุโมทนาคุณวรรณีที่ทำให้ได้รับความรู้ใหม่ว่า วันวิสาขบูชายังเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรัสรู้ และเป็นวันที่สุเมธดาบสได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ครับ   ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน ครับ   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 22 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ผิน
วันที่ 22 พ.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
b_bct
วันที่ 22 พ.ค. 2553

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ING
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
เมตตา
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ย้อนรำลึกเหตุการณ์ในวันวิสาขบูชา ...

ถ้าไม่มีวันเหล่านี้ ... ก็ไม่มีใครเลยที่จะรู้ซึ้งถึงความจริงที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน พระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีอยู่จริง ...

นั่นคือ ... ธัมมะ ... พระธรรมที่ทรงตรัสรู้นั้น เป็นธรรมที่ลึกซึ้ง รู้ตาม เห็นตาม ได้ยาก สงบ ประณีต ไม่อาจรู้ได้ด้วยการตรึก ละเอียด เป็นธรรมอันบัณฑิตจะรู้ได้ ...

...ขออนุโมทนาค่ะ...

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
petcharath
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
พุทธรักษา
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เป็นวันที่พิเศษเหนือคำบรรยายจริงๆ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
khampan.a
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอเชิญคลิกอ่านข้อความที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ได้ที่นี่ครับ

นี่ก็ใกล้วันวิสาขบูขาอีกแล้ว

วิสาขบูชา

พุทธชยันตี

..ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
h_peijen
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
Jans
วันที่ 23 พ.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
ชีวิตคือขณะจิต
วันที่ 24 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
อินทรีย์พละ
วันที่ 24 พ.ค. 2553

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 24 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

วันวิสาขบูชาเป็นวันพิเศษจริงๆ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
orawan.c
วันที่ 24 พ.ค. 2553

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

ผู้ที่จะทราบว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พิเศษจริงๆ คือ ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ โดยศึกษาให้เข้าใจถูก เห็นถูกในสภาพธรรมที่กำลังปรากฏทั้ง ๖ ทาง คือ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

ต้องศึกษาโดยละเอียด ไม่ผิวเผิน ไม่คิดเอง ไม่คาดคะเน เพราะพระธรรมละเอียด ลึกซึ้ง รู้ตามได้ยากมากๆ ผู้ที่เป็นบัณฑิตเท่านั้นจึงรู้ตามได้ และการอบรมเจริญปัญญาเป็นจิรกาลภาวนา

กราบเท้าบูชาคุณ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
hadezz
วันที่ 24 พ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
อภิรมย์
วันที่ 25 พ.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
อนุโมทนา
วันที่ 27 พ.ค. 2553

เป็นจังหวะของชีวิตที่ดีที่วันนี้ได้เปิดเข้ามาเว็บไซต์บ้านธัมมะ และได้อ่านหัวข้อเรื่อง วันพิเศษคือวันวิสาขะ อีกทั้งได้อ่านความคิดเห็นต่างๆ อ่านแล้วขนลุก และน้ำตาซึม การปลาบปลื้มซาบซึ้งในพระมหากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงแม้จะเกิดดับ แต่ก็จะเป็นพลังที่เอื้อให้การรักษาศีล และการฟังธรรมในวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค. ๒๕๕๓ นี้ เกิดปัญญาได้มาก เพราะถือว่าเป็นเหตุใกล้ที่เอื้อ แต่นั่นก็คือพรุ่งนี้ ถ้ามีเหตุใกล้ที่เป็นอกุศลมาตัดรอน ก็อาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดการณ์ นี่แหละชีวิตคือธรรมะ

อนุโมทนาคุณวรรณี และผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
siwa
วันที่ 27 พ.ค. 2553

อ่านกระทู้นี้แล้วมีความรู้สึกเหมือนกับความคิดเห็นที่ 23 ค่ะ

ขอบคุณพี่วรรณี และขออนุโมทนาผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
Komsan
วันที่ 27 พ.ค. 2553

ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 26  
 
อนุโมทนา
วันที่ 12 ส.ค. 2553
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 27  
 
saifon.p
วันที่ 14 ส.ค. 2553

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 28  
 
ลลนา
วันที่ 27 เม.ย. 2554

ดีใจที่ได้พบพระธรรม

 
  ความคิดเห็นที่ 29  
 
pamali
วันที่ 28 เม.ย. 2554
ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 30  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 31  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 3 พ.ค. 2554
ขอขอบคุณและขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 32  
 
namarupa
วันที่ 4 พ.ค. 2554

อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านที่เข้าใจในพระธรรมคำสอนค่ะ และชอบกระทู้ของคุณสารธรรมมากๆ ของวันที่ ๖ เม.ย. ๒๕๕๔ ๑๔:๕๐ ในหัวข้อที่ว่า

ป็นผู้ยินดีในธรรมะอันงาม ... ไม่โอ้อวด ... ไม่มีมายา ...

ขออนุโมทนาที่นำมาโพสต์ขึ้นค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 33  
 
icenakub
วันที่ 9 พ.ค. 2554

สาธุ อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 34  
 
pamali
วันที่ 11 พ.ค. 2554
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 35  
 
kinder
วันที่ 12 พ.ค. 2554
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 36  
 
เจิด
วันที่ 12 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 37  
 
panasda
วันที่ 12 พ.ค. 2554
ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 38  
 
peem
วันที่ 12 พ.ค. 2554

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 39  
 
สัมภเวสี
วันที่ 14 พ.ค. 2554

Happy Birth-Enlightenment-Nirvana Day to The Lord Gautama Buddha

 
  ความคิดเห็นที่ 40  
 
สมศรี
วันที่ 14 พ.ค. 2554
ขอบคุณและอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 41  
 
พรรณี
วันที่ 15 พ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 42  
 
aurasa
วันที่ 15 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 43  
 
kinder
วันที่ 16 พ.ค. 2554

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 44  
 
nipone
วันที่ 16 พ.ค. 2554

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 45  
 
nipone
วันที่ 16 พ.ค. 2554

ผมกำลังศึกษาพระอภิธรรมเพื่อจะเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 46  
 
Thirachat.P
วันที่ 17 พ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 47  
 
vichac
วันที่ 17 พ.ค. 2554
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 48  
 
ธรรมะหน้าเดียว
วันที่ 17 พ.ค. 2554

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนา และเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศเป็นวันสำคัญของโลกด้วย

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 49  
 
samroang69
วันที่ 17 พ.ค. 2554

ขอรบกวนถามหน่อยนะครับ คำว่า วิสาขา กับ วิสาขบูชา มีความหมายอย่างไรครับ สองคำนี้คล้ายกันมากนะครับ

ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 50  
 
khampan.a
วันที่ 17 พ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

เรียน ความคิดเห็นที่ 49 ครับ

วิสาขา กับ วิสาขบูชา มีความหมายต่างกัน ดังนี้

วิสาขา เป็นชื่อคน คือ เป็นชื่อของอุบาสิกาในพระพุทธศานา ซึ่งเป็นผู้เลิศในทางให้ทาน แปลโดยศัพท์ ได้ว่า ผู้มีสาขา คือ มีบุตร หลาน และเหลน เป็นต้น มากมาย

ส่วนวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาเนื่องในวันเพ็ญเดือน ๖ เพราะ คำว่า วิสาขะ นี้หมายถึง เดือน ๖ ความสำคัญในวันเพ็ญเดือน ๖ ก็ปรากฏในหัวข้อของกระทู้นี้แล้ว คือ เป็นวันประสูติ ทรงตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 51  
 
พรรณี
วันที่ 18 พ.ค. 2554

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 52  
 
แก่นไม้หอม
วันที่ 18 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น วันวิสาขบูชา ในปี ๒๕๕๕ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ วันเวลาผ่านไป ผ่านไป ... บัดนี้ท่านทำอะไรอยู่

ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 53  
 
jaturong
วันที่ 18 พ.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 54  
 
wanipa
วันที่ 18 พ.ค. 2555

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 55  
 
daris
วันที่ 21 พ.ค. 2555

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 56  
 
supim
วันที่ 25 พ.ค. 2555

อยากทราบรายละเอียดเรื่องของ ๗ สหชาติของพระพทุธองค์ เพื่อจะได้น้อมระลึกถึงคุณของท่านและสิ่งเหล่านั้นในวันดังกล่าวด้วย

ขอความกรุณาท่านผู้รู้ได้โปรดให้ข้อมูลด้วย จะเป็นพระคุณยิ่งเลยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 57  
 
paderm
วันที่ 25 พ.ค. 2555

เรียนความเห็นที่ 56 ครับ

สหชาติ ๗ เหล่านั้น คือ

ต้นโพธิพฤกษ์ ๑

พระมารดาของพระราหุล ๑

ขุมทรัพย์ทั้ง ๔ ขุม ๑

ท่านพระอานนท์ ๑

ม้ากัณฐกะ ๑

นายฉันนะ ๑

ท่านพระกาฬุทายี ๑

ได้เกิดพร้อมกันกับพระโพธิสัตว์เพราะเกิดในวันเดียวกันนั่นแล.

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมที่ลิงก์นี้ ครับ

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓ - หน้าที่ 322

 
  ความคิดเห็นที่ 58  
 
namo
วันที่ 26 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

 
  ความคิดเห็นที่ 59  
 
samroang69
วันที่ 26 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 60  
 
tanakase
วันที่ 29 พ.ค. 2555

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 61  
 
pirmsombat
วันที่ 2 มิ.ย. 2555

กราบขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

อนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 62  
 
anucha98
วันที่ 3 มิ.ย. 2555
ขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 63  
 
samroang69
วันที่ 3 มิ.ย. 2555

ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 64  
 
jaturong
วันที่ 5 มิ.ย. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 65  
 
jaturong
วันที่ 14 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 66  
 
papon
วันที่ 16 พ.ค. 2556

วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๖ ขอขอบพระคุณที่ได้พบพระธรรม

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 67  
 
nong
วันที่ 20 พ.ค. 2556

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 68  
 
napachant
วันที่ 22 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 69  
 
pirmsombat
วันที่ 23 พ.ค. 2556

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณและอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 70  
 
ปวีร์
วันที่ 8 พ.ค. 2557

อานนท์ การบูชาด้วยสักการะเหล่านี้ (อามิสบูชา) ยังไม่ชื่อว่าสักการะ เคารพพระองค์จริง แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่อว่าบูชาพระองค์

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 71  
 
pepa
วันที่ 9 พ.ค. 2557

อ่านแล้วน้ำตาเอ่อไหลเป็นสายฝนซาบซึ้งปิติ

ขอบพระคุณและอนุโมทนาสาธุๆ ๆ

 
  ความคิดเห็นที่ 72  
 
nopwong
วันที่ 10 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 73  
 
nop007
วันที่ 11 พ.ค. 2557

"ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น"

ขอกราบขอบพระคุณคุณวรรณี ในความเมตตากรุณาและอย่างยิ่งในข้อความตรงในทุกสถาน

ข้อความ "อานนท์ การบูชาด้วยสักการะเหล่านี้ (อามิสบูชา) ยังไม่ชื่อว่าสักการะ เคารพพระองค์จริง แต่ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ชื่อว่าบูชาพระองค์"

"ทุกสิ่งมีความแตกสลายไปธรรมดา เธออย่าประมาท จงทำที่สุดทุกข์ และตรัสสรรเสริญพระอานนท์มากมาย" จะเห็นได้ถึงพระมหากรุณาคุณของพระองค์

อ่านแล้วน้ำตาเอ่อไหลเป็นสายฝนซาบซึ้ง วันพิเศษคือวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๕๗ พฤษภาคม วันที่ ๑๓

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่าน

ขอกราบขอบพระคุณคุณวรรณีและทุกท่านในที่นี้อีกครั้ง

 
  ความคิดเห็นที่ 74  
 
nong
วันที่ 13 พ.ค. 2557

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 75  
 
สิริพรรณ
วันที่ 13 พ.ค. 2557

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นด้วยเศียรเกล้า

ขอนอบน้อมแด่พระธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้และผู้ปฏิบัติพึงเห็นได้ว่าเป็นหนทางดับทุกข์ได้จริง

ขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สาวกที่สืบทอดพระพุทธศาสนา

 
  ความคิดเห็นที่ 76  
 
ประสาน
วันที่ 25 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 77  
 
tusaneenui
วันที่ 26 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนากับคุณวรรณีและคุณผเดิมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 78  
 
thilda
วันที่ 28 พ.ค. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 80  
 
Kraisorn
วันที่ 29 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 81  
 
นิตยา
วันที่ 31 พ.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 82  
 
kungpoo
วันที่ 13 มิ.ย. 2558

Buddha has been beyond excellence in all aspects, we all are very lucky to have learnt about what he enlightened for all mankinds, this is absolutely miracle of our lives!!!

 
  ความคิดเห็นที่ 83  
 
jirat wen
วันที่ 12 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 84  
 
kullawat
วันที่ 24 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 85  
 
ariyaj
วันที่ 10 พ.ค. 2560

ขออนุโมทนา อ่านแล้วซาบซึ้งทุกถ้อยคำ

ขอบูชาพระรัตนตรัย

 
  ความคิดเห็นที่ 86  
 
เจียมจิต
วันที่ 29 พ.ค. 2561

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 87  
 
napapongsumran
วันที่ 29 พ.ค. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 88  
 
Nataya
วันที่ 29 พ.ค. 2561
กราบอนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 89  
 
jaijaggrapad
วันที่ 7 ม.ค. 2562

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 90  
 
Nataya
วันที่ 17 พ.ค. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 91  
 
chatchai.k
วันที่ 6 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 92  
 
Pornkamol
วันที่ 16 พ.ค. 2565

นมัสการกราบ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงตรัสรู้โดบชอบแล้ว

และขออนุโมทนาสาธุในกุศลผลบุญ กับทุกๆ ท่านด้วยนะคะ สาธุ สาธุ สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 93  
 
muda muda
วันที่ 31 พ.ค. 2566

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ ขออนุญาตินำเอาไปเผยแพร่ให้สหายธรรมท่านอื่นๆ ได้อ่านด้วย กราบขอบพระคุณค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ