นี่ก็ใกล้วันวิสาขบูขาอีกแล้ว

 
แล้วเจอกัน
วันที่  27 พ.ค. 2550
หมายเลข  3808
อ่าน  2,777

นี่ก็ใกล้วันวิสาขบูขาอีกแล้ว เวลาผ่านไปไม่เคยรอใคร เราที่เกิดมา ก็เหมือนนักโทษประหาร ที่ถูกตัดสินโทษแล้วว่า จะต้องตาย เพียงแต่วันไหนเท่านั้น ก็ไม่มีใครรู้ เมื่อระลึกถึงวันวิสาขบูชาด้วยความแยบคาย ย่อมเห็นถึงสัจจธรรม ว่าทุกคนเมื่อมีกิเลสก็ต้องเกิด แต่บุคคลบางคน ย่อมรู้ว่าความเกิดเป็นทุกข์ (เพราะนำมาซึ่ง แก่ เจ็บ ตาย) บุคคลนั้น จึงอบรมปัญญา (พระปัญญาคุณ) บรรลุธรรม ดับกิเลสหมดไม่มีเหลือ (พระบริสุทธิคุณ) และที่สำคัญ เพื่อจะช่วยเหลือสัตว์โลก ให้บรรลุตาม (พระมหากรุณาคุณ) และแม้กระนั้น บุคคลผู้เลิศอย่างนั้นก็ต้องปรินิพพาน เช่นกัน แต่เป็นการพ้นทุกข์ คือไม่เกิดอย่างแท้จริง

เมื่อเห็นดังนี้ ย่อมน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า และความเป็นธรรมดาของโลก ที่จะต้องมีความตายเป็นธรรมดา และเดี๋ยวนี้ ทุกท่านกำลังคิด หรือกำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตที่เกิดมา อบรมเจริญกุศลทุกประการ มีเมตตา เป็นต้น และอบรมความเข้าใจเรื่องสติปัฏฐาน เรื่องสภาพธัมมะ ที่มีในขณะนี้ มิเช่นนั้น วันวิสาขบูชา ก็ผ่านไป ผ่านไป แล้วก็ต้องตายไปพร้อมๆ กับความไม่รู้

ขออนุโมทนาทุกท่านครับ

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
บ้านธัมมะ
วันที่ 27 พ.ค. 2550

ขอเชิญร่วมการสนทนาธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา

โดย คณะวิทยากร มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โดยมีรายการดังนี้

๐๙:๐๐-๑๒:๐๐ น.
สนทนาพระธรรมวินัย

๑๒:๐๐-๑๔:๐๐ น.
พักประทานอาหารกลางวัน

๑๔:๐๐-๑๖:๐๐ น.
สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา

โทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๔๖๘ ๐๒๓๙

เลขที่ ๑๗๔/๑ ซอย เจริญนคร ๗๘
แขวงดาวคะนอง
เขต ธนบุรี กทม. ๑๐๖๐๐

กรุณาจอดรถภายนอกมูลนิธิฯ นะครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
namarupa
วันที่ 27 พ.ค. 2550

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
orawan.c
วันที่ 28 พ.ค. 2550

พระผู้มีพระภาคเจ้า ต้องทรงบำเพ็ญพระบารมี ถึง ๔ อสงไขยแสนกัป เมื่อได้รับการพยากรณ์ จึงได้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรม แล้วทรงสั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ และปฏิบัติตามเพื่อไม่ต้องเกิดอีก ด้วยพระมหากรุณาคุณ พวกเราต้องหมั่นศึกษาและประพฤติปฏิบัติตาม โดยความเคารพ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 28 พ.ค. 2550

ขอน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น พระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงชี้หนทางพ้นทุกข์แก่สรรพสัตว์ ทำให้การได้เกิดมาในชาตินี้ ไม่สูญเปล่าแล้ว

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
wannee.s
วันที่ 30 พ.ค. 2550

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญที่พระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า น้อมศึกษาและระลึกถึงพระคุณด้วยการปฏิบัติบูชาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 พ.ค. 2554
ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
namarupa
วันที่ 4 พ.ค. 2554

ขออนุโมทนาคุณแล้วเจอกันค่ะ

เอาไปโพสต์ขึ้นที่เฟซบุ๊กทั้ง ๒ รายการแล้วค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
pamali
วันที่ 11 พ.ค. 2554

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
jirat wen
วันที่ 13 ก.ค. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
ms.pimpaka
วันที่ 18 ก.ค. 2558

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
chatchai.k
วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
muda muda
วันที่ 31 พ.ค. 2566

กราบอนุโมทนาสาธุค่ะ ขออนุญาตินำเอาข้อความธรรมไปเผยแพร่ แก่สหายธรรมท่านอื่นๆ ได้อ่านด้วย ขอบพระคุณค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
yu_da2554hotmail
วันที่ 19 มี.ค. 2567

ยินดีในกุศลจิตค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ