พาลศัพท์อีกนัยหนึ่ง [มังคลัตถทีปนีแปล]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  6 พ.ค. 2553
หมายเลข  16083
อ่าน  2,034

[แก้พาลศัพท์อีกนัยหนึ่ง]

     ชนจำพวกใด ตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ ถือเอาแต่สิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้ง ๒, ชนจำพวกนั้น  ชื่อว่าพาล ความจริง ท่านเรียกชนจำพวกนั้นว่าพาล ก็เพราะถือเอาสิ่งอันมิใช่ประโยชน์ทั้ง ๒ และเรียกว่าพาล ก็เพราะตัดเสียซึ่งประโยชน์ทั้ง ๒ กิริยาศัพท์ว่า ว่าพาล "ลนฺติ" นั้น จัดเข้าในหมวดธาตุมีภูธาตุเป็นต้น โดยข้อบังคับว่า ลา ธาตุมี ทฺวิ ศัพท์เป็นบทเคียง เป็นไปในความถือ กิริยาศัพท์ว่า  ลุนนฺตินั้น  จัดเข้าในหมวดธาตุมีกี่ธาตุเป็นต้น โดยข้อบังคับว่า ลุธาตุ  (มีทฺวิ  ศัพท์เป็นบทเคียง) เป็นไปในความตัดเขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ