ไม่ควรเจริญเมตตาในบุคคล ๔ ประเภท [วิสุทธิมรรคแปล]
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  25 ก.พ. 2553
หมายเลข  15607
อ่าน  2,849

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๒ ตอน ๑ - หน้าที่ 152

   ถามว่า เพราะเหตุไร จึงไม่ควรเจริญไปในบุคคล ๔ ประเภท มีบุคคลที่เกลียดกันเป็นต้นเป็นปฐม

   เฉลยว่า  เพราะว่าพระโยคาวจร  เมื่อ  (นึก)  ตั้งคนที่เกลียดกันไว้ในฐานะแห่งคนรัก  ย่อมลำบาก  (ใจ)  เมื่อ  (นึก)  ตั้งสหายที่รักกันมาไว้ในฐานะแห่งคนกลาง ๆ   กัน  ก็ลำบาก  ด้วยเมื่อทุกข์แม้เล็กน้อยเกิดขึ้นแก่เขา  เธอจะถึงกับร้องไห้ออกมาก็เป็นได้  เมื่อ  (นึก) ตั้งคนกลาง ๆ   กันไว้ในฐานะแห่งครูและในฐานะแห่งคนรัก ก็ลำบากเมื่อระลึกถึงคนที่เป็นศัตรูกัน ความโกรธย่อมเกิดขึ้น  เพราะเหตุนั้น ๑ จึงไม่ควรเจริญไปในบุคคล ๔ ประเภท  มีคนเกลียดกันเป็นต้น  เป็นปฐม


Tag  คนเกลียดกัน พระโยคาวจร เมตตา
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ก.พ. 2553

  ส่วนในบุคคลที่มีเพศเป็นข้าศึกกัน  เมื่อเจริญโดยเจาะจงถึงผู้มีเพศเป็นข้าศึกกันนั้นเข้า ความกำหนัดย่อมเกิดขึ้น  ดังมีเรื่องเล่าว่า บุตรขุนนางผู้ใดผู้หนึ่ง  (จะเจริญเมตตา)  ถามพระเถระชีต้นว่า  "ท่านเจ้าข้า  เมตตาควรเจริญในบุคคลไร"  พระเถระบอก  (โดยไม่มีเงื่อนไข)  ว่า "ในบุคคลที่รัก"  ก็ภริยาของตนย่อมเป็นที่รักของเขา เขาจึงเจริญเมตตาแก่หล่อน  ก็  (ต้อง)  ทำการรบกับฝาคืนยังรุ่ง ๒  เพราะฉะนั้น ในคนที่มีเพศเป็นข้าศึกกัน  จึงไม่ควรเจริญโดยเจาะจง

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 25 ก.พ. 2553

 
ส่วนในคนที่ทำกาลกิริยาแล้ว  เจริญไปก็ไม่ถึงอัปปนา ไม่ถึงอุปจารได้เลย  มีเรื่องเล่าว่า ภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่งทำเมตตาภาวนาถึงอาจารย์   เมตตาของเราหาดำเนินไปไม่  เธอจึงไปหาพระมหาเถระ (รูปหนึ่ง) เรียนว่า  "ท่านผู้เจริญ  การเข้าเมตตาฌานของข้าพเจ้าคล่องแคล่วทีเดียว   แต่  (เวลานี้) ข้าพเจ้าไม่อาจเข้าเมตตาฌานนั้นได้   เหตุอะไรเล่าหนอ ?"  พระเถระแนะว่า "เธอจงหานิมิตดูเถิด* อาวุโส"  ภิกษุนั้นหา  (นิมิต) ดูไปจึงรู้ความที่อาจารย์ถึงมรณภาพแล้วก็ทำเมตตาถึงผู้อื่นต่อไป จึงยังสมาบัติให้แน่วแน่ได้  เพราะเหตุนั้น ไม่ควรเจริญไปในคนที่ทำกาลกิริยาแล้วเลยทีเดียว

ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
nopwong
nopwong
วันที่ 24 มิ.ย. 2556

ขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ