เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร [วิภังค์ ]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  18 ก.พ. 2553
หมายเลข  15525
อ่าน  1,598

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒ - หน้าที่ 202

เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร            

     [๕๑๒]  ก็ภิกษุ   เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขารเป็นอย่างไร ?  ถ้าภิกษุทำจิตให้เป็นอธิบดีแล้วจึงได้สมาธิ  ได้เอกัคคตาแห่งจิต  สมาธินี้เรียกว่า  จิตตสมาธิ.  ภิกษุนั้น   ทำฉันทะให้เกิด  พยายาม   ปรารภความเพียร   ประคองจิตไว้  ทำความเพียร   เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นมิให้เกิดขึ้น ฯลฯ   เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว ฯลฯ   เพื่อสร้างกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้น  ทำฉันทะให้เกิดขึ้น   พยายาม  ปรารภความเพียรประคองจิตไว้  ทำความเพียร   เพื่อความดำรงอยู่  ความไม่สาบสูญ   ความภิญโญยิ่ง   ความไพบูลย์   ความเจริญ  ความบริบูรณ์  แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว  สภาวธรรมเหล่านี้   เรียกว่า  ปธานสังขาร.


Tag  จิตตสมาธิปธานสังขาร

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 16 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ