อกุศลสังคหะ [อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  23 ม.ค. 2553
หมายเลข  15240
อ่าน  4,025

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 309

อกุศลสังคหะ

อาสวะ  (กิเลสเครื่องหมักดอง) ๔  คือ  กามาสวะ  อาสวะคือกาม ๑  ภวาสวะ  อาสวะคือภพ ๑  ทิฏฐาสวะ  อาสวะคือทิฏฐิ ๑ อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา ๑ ฯ

โอฆะ  (กิเลสดุจห้วงน้ำ)  ๔  คือ  กาโมฆะ  โอฆะคือกาม ๑ ภโวฆะ  โอฆะคือภพ ๑  ทิฏโฐฆะ  โอฆะคือทิฏฐิ ๑  อวิชโชฆะ โอฆะคืออวิชชา ๑ ฯ

โยคะ  (กิเลสเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ)  ๔  คือ  กามโยคะกิเลสเครื่องประกอบคือกาม ๑  ภวโยคะ  กิเลสเครื่องประกอบคือภพ ๑ ทิฏฐิโยคะ  กิเลสเครื่องประกอบคือทิฏฐิ ๑  อวิชชาโยคะ  กิเลสเครื่องประกอบคืออวิชชา ๑ ฯ

คันถะ  (กิเลสเครื่องร้อยรัด)  ๔ คือ  อภิชฌากายคันถะ  กิเลสเครื่องร้อยรัดกาย  คือความเพ่งเล็ง  ๑  พยาปาทกายคันถะ  กิเลสเครื่องร้อยรัดกาย  (รูปกายกับนามกาย)  คือพยาบาท  ๑  สีลัพพตปรามาสกายคันถะ  กิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือสีลัพพตปรามาส ๑  อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ  กิเลสเครื่องร้อยรัดกายคือความถือมั่นว่า  นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่า ๑ ฯ

อุปาทาน  (ความยึดมั่น)  ๔ คือ  กามูปาทาน  ความยึดมั่นกาม ๑ทิฏฐูปาทาน  ความยึดมั่นทิฏฐิ ๑ สีลัพพตูปาทาน  ความยึดมั่นศีลพรต ๑อัตตวาทูปาทาน  ควมมยึดมั่นวาทะว่าตน ๑ ฯ

นิวรณ์  (ธรรมเครื่องกั้น) ๖ คือ กามฉันทนิวรณ์ ธรรมเครื่องกั้นคือความพอใจในกาม ๑  พยาบาทนิวรณ์  ธรรมเครื่องกั้นคือพยาบาท ๑  ถีนมิทธนิวรณ์  ธรรมเครื่องกั้นคือความหดหู่และเคลิบเคลิ้ม ๑  อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ ธรรมเครื่องกั้นคือความฟุ้งซ่านและรำคาญ ๑  วิจิกิจฉานิวรณ์  ธรรมเครื่องกั้นคือความลังเล ๑  อวิชชานิวรณ์  ธรรมเครื่องกั้นคือความไม่รู้ ๑ ฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 23 ม.ค. 2553

อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวีนีฎีกา - หน้าที่ 310

อนุสัย (กิเลสที่นอนเนื่องอยู่) ๗ คือ กามราคานุสัย  อนุสัยคือกามราคะ ๑  ภวราคานุสัย  อนุสัยคือภวราคะ ๑  ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะ ๑  มานานุสัย  อนุสัยมานะ ๑  ทิฏฐานุสัย  อนุสัยคือทิฏฐิ ๑  วิจิกิจฉานุสัย  อนุสัยคือวิจิกิจฉา  ๑  อวิชชานุสัย  อนุสัย  คืออวิชชา ๑ ฯ

สัญโญชน์  (กิเลสเครื่องผูก)  ในพระสุตตันตะ  ๑๐  คือกามราคสัญโญชน์  ๑  รูปราคสัญโญชน์ ๑  อรูปราคาสัญโญชน์ ๑  ปฏิฆ-สัญโญชน์ ๑  มานสัญโญชน์ ๑  ทิฏฐิสัญโญชน์ ๑  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน์  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน์ ๑  อุทธัจจสัญโญชน์ ๑  อวิชชาสัญโญชน์ ๑ ฯ สัญโญชน์ในพระอภิธรรมแม้อื่นอีก ๑๐  คือ  กามราคสัญโญชน์ ๑ภวราคสัญโญชน์ ๑  ปฏิฆสัญโญชน์ ๑  มานสัญโญชน์ ๑  ทิฏฐิสัญโญชน์ ๑  สีลัพพตปรามาสสัญโญชน์  ๑  วิจิกิจฉาสัญโญชน์ ๑อิสสาสัญโญชน์ ๑  มัจฉริยสัญโญชน์ ๑  อวิชชาสัญโญชน์ ๑ ฯ

กิเลส  (เครื่องทำให้ใจเศร้าหมอง)  ๑๐ คือ  โลภะ  ความโลภ ๑โทสะ  ความขัดเคือง  ๑  โมหะ  ความแลง  ๑  มานะ  ความถือตัว ๑ ทิฏฐิ  ความเห็นผิด  ๑  วิจิกิจฉา  ความสงสัย ๑  ถีนะ  ความท้อแท้ ๑ อุทธัจจะ  ความฟุ้งซ่าน  ๑  อหิริกะ  ความไม่ละอาย  ๑  อโนตตัปปะความไม่เกรงกลัว ๑ ฯ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pamali
วันที่ 1 ก.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 15 พ.ค. 2557

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนากุศลทุกประการของทุกๆ ท่านค่ะ 

ด้วยความเคารพยิ่ง  จาก ธิดารัตน์  เดื่อมขันมณี (ใหญ่ราชบุรี)

 
  ความคิดเห็น 4  
 
Guest
วันที่ 7 พ.ย. 2559

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
aurasa
aurasa
วันที่ 10 มิ.ย. 2561

   

  ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ