สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยเหมือนฝุ่นติดปลายเล็บ [นขสิขสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15121
อ่าน  558

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒ - หน้าที่ ๗๒๗

                                         ๒. นขสิขสูตร
        
           ว่า
ด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อย                    เหมือนฝุ่นติดปลายเล็บ

       [๖๖๓] พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน      อารามของ

ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี. ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ช้อนฝุ่นเล็กน้อยไว้ที่ปลายพระนขาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อน

ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ฝุ่นเล็กน้อยที่

เราช้อนขึ้นไว้ที่ปลายเล็บนี้ กับมหาปฐพีนี้ อย่างไหนมากกว่ากัน.         ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ        มหาปฐพีนั่น

แหละมากกว่า    ฝุ่นเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขานี้มีประมาณน้อย   ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการนับ    ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งการเทียบเคียง ย่อมไม่ถึงแม้ซึ่งส่วนแห่งเสี้ยว เพราะเทียบมหาปฐพีเข้าแล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงช้อนขึ้นไว้ที่ปลายพระนขา   มีประมาณเล็กน้อย.
        [๖๖๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีประมาณ

น้อย สัตว์ไปเกิดในกำเนิดอื่นจากมนุษย์มีมากกว่ามากทีเดียว      ฉันนั้น

เหมือนกัน เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจักเป็น

ผู้ไม่ประมาท ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้        นั่น

แหละ.
                                    จบนขสิขสูตรที่ ๒************************************************
                   อรรถกถานขสิขสูตรที่ ๒                            ในนขสิขสูตรที่ ๒ มีวินิฉัยดังต่อไปนี้.         บทว่า มนุสฺเสสุ ปจฺจาชายนฺติ มีอธิบายว่า เหล่าชนที่จุติจากมนุษยโลกแล้วเกิดในมนุษยโลกนั้นแล   มีประมาณน้อย. บทว่า อญฺญตฺรมนุสฺเสหิ ความว่า เหล่าชนที่จุติจากมนุษย โลกแล้วไม่เกิดในมนุษยโลกไปเกิดเฉพาะในอบาย ๔ มีมากกว่า      เหมือนฝุ่นในมหาปฐพี. ก็ในพระ-สูตรนี้ ท่านรวมเทวดากับมนุษย์ทั้งหลายเข้าด้วยกัน.     เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ผู้เกิดในเทวโลกมีประมาณน้อย     เหมือนผู้ที่เกิดในมนุษยโลกฉะนั้น.                                จบอรรถกถานขสิขสูตรที่ ๒


Tag  นขสิขสูตร สัตว์ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ