เทวดา ยังมีการเสพกาม [วิธุรชาดก]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15122
อ่าน  1,679

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓ - หน้าที่ 356                 ข้อความบางตอนจาก วิธุรชาดก

            ลำดับนั้น    ท้าวสักกเทวราชจึงตรัสว่า     ข้าพเจ้าละสมบัติในเทวโลกอันมีความสุขเป็นเหตุใกล้มีประการต่างๆ     มาสู่มนุษยโลกเพื่อต้องการจะรักษาศีล     เพราะฉะนั้น ศีลของข้าพเจ้าจึงมากกว่าศีลของท่าน      ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า                      บุคคลใดละขาดการเล่น  การยินดีในกามได้ทั้ง              หมด  ไม่พูดเหลาะแหละแม้น้อยหนึ่งในโลก  เว้นจาก                เมถุน   เว้นจากตกแต่งร่างกาย   นักปราชญ์ทั้งหลาย              เรียกคนนั้นนั่นแลว่า  เป็นผู้สงบในโลก.  บทว่า  เมถุนสฺมาความว่า  เว้นขาดจากการซ่องเสพเมถุน. บทว่า  ต   เว  นร

สมณมาหุ   โลเก ความว่า  ก็วันนี้ เราละนางเทพอัปสรทั้งหลายมาในมนุษยโลกนี้  ทำสมณธรรมเพราะฉะนั้นศีลของเราจึงมากกว่า.


Tag  เทวดา เสพกาม เสพเมถุน

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ