๑๐๐ปีของมนุษย์เท่า๑วันในสวรรค์
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15120
อ่าน  539

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 45

๑๐๐  ปีของมนุษย์เท่า  ๑  วันในสวรรค์

ก็  ๑๐๐  ปีของพวกเรา      เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าชั้น

ดาวดึงส์,    ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้น    เป็นเดือนหนึ่ง,    กำหนดด้วย  ๑๒

เดือนโดยเดือนนั้น  เป็นปีหนึ่ง,  ๑,๐๐๐  ปีทิพย์  โดยปีนั้น  เป็นประมาณ

อายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์,  ๑,๐๐๐  ปีทิพย์นั้น    โดยการนับในมนุษย์

เป็น ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี.

เพราะฉะนั้น    แม้วันเดียวของเทพบุตรนั้น    ก็ยังไม่ล่วงไป    ได้

เป็นกาลเช่นครู่เดียวเท่านั้น. ขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อย

อย่างนี้    ไม่ควรอย่างยิ่งแล


Tag  อายุในสวรรค์
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ