๑๐๐ปีของมนุษย์เท่า๑วันในสวรรค์
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  14 ม.ค. 2553
หมายเลข  15120
อ่าน  579

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ - หน้าที่ 45

๑๐๐  ปีของมนุษย์เท่า  ๑  วันในสวรรค์

ก็  ๑๐๐  ปีของพวกเรา  เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าชั้น

ดาวดึงส์,  ๓๐  ราตรีโดยราตรีนั้น  เป็นเดือนหนึ่ง,  กำหนดด้วย  ๑๒

เดือนโดยเดือนนั้น  เป็นปีหนึ่ง,  ๑,๐๐๐  ปีทิพย์  โดยปีนั้น  เป็นประมาณ

อายุของเทพเจ้าชั้นดาวดึงส์,  ๑,๐๐๐  ปีทิพย์นั้น  โดยการนับในมนุษย์

เป็น ๓ โกฏิ ๖ ล้านปี.

เพราะฉะนั้น  แม้วันเดียวของเทพบุตรนั้น  ก็ยังไม่ล่วงไป  ได้

เป็นกาลเช่นครู่เดียวเท่านั้น. ขึ้นชื่อว่าความประมาทของสัตว์ผู้มีอายุน้อย

อย่างนี้  ไม่ควรอย่างยิ่งแล


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ