เหตุที่ทำให้มนุษย์มีจำนวนน้อยลง [ปโลภสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  13 ม.ค. 2553
หมายเลข  15116
อ่าน  843
   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 224      ปโลภสูตร

ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มนุษย์มีจำนวนน้อยลง

[๔๙๖]   ครั้งนั้น พราหมณ์มหาศาลผู้หนึ่ง  เข้าไปเฝ้าพระผู้มี-

พระภาคเจ้า  ฯลฯ   พราหมณ์มหาศาลนั้นนั่ง ณ ที่ควรส่วนหนึ่ง แล้วกราบทูล

พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ   ข้าพระเจ้าได้ยินพราหมณ์ 
 
ผู้เฒ่าผู้ใหญ่แต่ก่อนๆ ซึ่งเป็นอาจารย์สืบๆ กันมา เล่าว่า แต่ก่อน โลกนี้เต็มไป

ด้วยคน ราวกะอเวจีมหานรก   คามนิคมชนบทและราชธานี   มีหลังคาเรือนตั้ง

(เรียงรายกัน)  อยู่ชั่วระยะไก่บินตก   ดังนี้  เหตุอะไรปัจจัยอะไรเล่าหนอ

พระโคดมผู้เจริญ  เดี๋ยวนี้  คนจึงดูหมดไปเบาบางไป  ที่เคยเป็นคาม  นิคม

นคร  ชนบท  ก็ไม่เป็นคาม  นิคม  นคร  ชนบท.


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ม.ค. 2553
  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่า   พราหมณ์  คนเดี๋ยวนี้กำหนัด   ยินดี

ไม่เป็นธรรม  โลภเกินสมควร  มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม  เขาทั้งหลายกำหนัด 

ยินดีไม่เป็นธรรม  โลภเกินสมควร  มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมแล้วก็จับศาสตรา

อันคมฆ่ากันและกัน คนเป็นอันมากตายไป  เพราะเหตุนั้น  นี่เป็นเหตุเป็นปัจจัย

อันหนึ่ง  ซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไป  ที่เคยเป็นคาม   นิคม

นคร  ชนบท  จึงไม่เป็นคาม  นิคม  นคร  ชนบท. 

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ม.ค. 2553
อีกข้อหนึ่ง  พราหมณ์   คนเดี๋ยวนี้   กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม  โลภ

เกินสมควร มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม เมื่อเขาทั้งหลายกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม

โลภเกินสมควร  มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม   ฝนจึงไม่ตกตามฤดูกาล   ด้วยเหตุ

นั้นจึงเกิดทุพภิกขภัย ข้าวเสีย  เป็นขยอก  ตายฝอย  คนเป็นอันมากตายไป

เพราะเหตุนั้น  นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง   ซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไป

เบาบางไป  ที่เคยเป็นคาม  นิคม  นคร  ชนบท  จึงไม่เป็นคาม  นิคม

นคร ชนบท.

 
  ความคิดเห็น 3  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 13 ม.ค. 2553
 อีกข้อหนึ่ง  พราหมณ์   คนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม  โลภ

เกินสมควร  มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม  เมื่อเขาทั้งหลายกำหนัดยินดีไม่เป็นธรรม

โลภเกินสมควร  มุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรม  ยักษ์ทั้งหลายจึงปล่อยอมนุษย์ร้าย

คนเป็นอันมากตายไป  เพราะเหตุนั้น นี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง  ซึ่งทำให้คน

เดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไป   ที่เคยเป็นคาม นิคม นคร  ชนบท  จึงไม่เป็นคาม

นิคม  นคร  ชนบท.

  ดีจริงๆ พระโคดมผู้เจริญ  ฯลฯ  ขอพระโคคมผู้เจริญทรงจำข้าพระ-

องค์ไว้ว่า  เป็นอุบาสกถึงสรณะแล้ว  จนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไป.

จบปโลภสูตรที่  ๖

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ