การอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว [ชาณุสโสณีสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  13 ม.ค. 2553
หมายเลข  15112
อ่าน  4,881

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 435

๑๑. ชาณุสโสณีสูตร

ว่าด้วยการอุทิศทานให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว

[๑๖๖] ครั้นนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณ์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ

ได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้ว จึงนั่ง

ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ท่านโคดมผู้เจริญ

พวกข้าพเจ้าได้นามว่าเป็น พราหมณ์ ย่อมให้ทาน ย่อมทำความเชื่อว่า ทานนี้ต้อง

สำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้

ท่านโคดมผู้เจริญ ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วหรือ ญาติสา

โลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้น ย่อมได้บริโภคทานนั้นหรือ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

ดูก่อนพราหมณ์ ทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะแล ย่อมไม่สำเร็จในอฐานะ


  ความคิดเห็น 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ชา. ท่านโคดมผู้เจริญ ฐานะเป็นไฉน อฐานะเป็นไฉน.

พ. ดูก่อนพราหมณ์บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดใน

กาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิต

ปองร้าย มีความเห็นผิด บุคคลนั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงนรก เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพ

อยู่ในนรกนั้น ด้วยอาหารของสัตว์นรก ดูก่อนพราหมณ์ ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไป

สำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นอฐานะ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
การให้ทาน ไม่สามารถทำให้บุคคลผู้เกิดเป็นสัตว์ในนรกอนุโมทนาในทานนั้นได้ครับ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นคนฆ่าสัตว์ ฯลฯ มีความเห็นผิด

บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น ย่อมตั้งอยู่ใน

กำเนิดสัตว์ดิรัจฉานนั้น ด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน

ดูก่อนพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้ง

อยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การให้ทานไม่เป็นผลให้บุคคลผู้เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉานอนุโมทนาในทานกุศลนั้นได้ครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ จากการ

ลักทรัพย์ จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จากการพูดส่อเสียด

จากการพูดคำหยาบ จากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิต

ไม่ปองร้าย มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย

ของพวกมนุษย์ เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพในมนุษย์โลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในมนุษย์นั้น

ด้วยอาหารของมนุษย์ ดูก่อนพราหมณ์ แม้ฐานะอันเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จ

แห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แลก็เป็นอฐานะ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ถึงแม้ว่าบุพการีผู้ล่วงลับไป จะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจแห่งกุศลวิบาก

ก็ไม่อาจล่วงรู้เพื่อจะอนุโมทนาในทานกุศลที่ญาติในโลกนี้อุทิศไปให้ได้ครับ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ

มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของเทวดา

เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเทวโลกนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเทวโลกนั้น ด้วยอาหาร

ของเทวดา ดูก่อนพราหมณ์ แม้ฐานะเป็นที่ไม่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์

ผู้ตั้งอยู่นี้แล ก็เป็นอฐานะ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หากเป็นกุศลวิบากที่มีผลมาก บุพการีผู้ล่วงลับก็อาจจะเกิดเป็นเทวดา แต่เทวดามีอาหารที่ประณีตกว่ามาก การให้ทานของญาติในโลกนี้ด้วยอาหารบนโลกมนุษย์จึง

เป็นทานที่ไม่ถึงความสำเร็จของทานนั้นครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ดูก่อนพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ฯลฯ มีความเห็นผิด

บุคคลนั้นเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงเปรตวิสัย เขาย่อมเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัย

ด้วยอาหารของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัย หรือว่ามิตร อำมาตย์ หรือญาติสาโลหิต

ของเขา ย่อมเพิ่มให้ซึ่งปัตติทานมัยจากมนุษยโลกนี้ เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ใน

เปรตวิสัยนั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้น ด้วยปัตติทานมัยนั้น ดูก่อนพราหมณ์

ฐานะอันเป็นที่เข้าไปสำเร็จแห่งทานแก่สัตว์ผู้ตั้งอยู่นี้แล เป็นฐานะ.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

หากบุพการีผู้ล่วงลับเกิดในปิตติวัสัย ทานที่ญาติในโลกนี้ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศล

(ปัตติทานมัย) ไปให้ เมื่อเปรตตนนั้นล่วงรู้ ก็สามารถที่จะอนุโมทนาในกุศลจิต

(ปัตตานุโมทนามัย) จึงเป็นทานที่สำเร็จผลทั้งผู้ให้และผู้รับ ครับ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ชา. ท่านโคดมผู้เจริญ ก็ถ้าญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้น ไม่เข้า ถึงฐานะนั้น

ใครเล่าจะบริโภคทานนั้น.

พ. ดูก่อนพราหมณ์ ญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้ว แม้เหล่าอื่นของทายกนั้น

ที่เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ ญาติสาโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคทานนั้น.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

นอกจากบุพการีผู้ล่วงลับ ญาติผู้ล่วงลับมากมายที่เคยเกี่ยวดองกับเรา ในสังสารวัฏฏ์อันยาวนาน ย่อมได้รับผลแห่งทานนั้นครับ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 13 ม.ค. 2553

ซึ่งยังมีต่ออีกค่อนข้างยาวครับ แต่โดยสรุปดังนี้ครับ

ชา. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ไม่เคยมีแล้ว ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ

ข้อที่แม้ทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้ เป็นของควรเพื่อให้ทานโดยแท้เป็นของควรเพื่อ

กระทำศรัทธาโดยแท้.

พ. ดูก่อนพราหมณ์ ข้อนี้เป็นอย่างนี้ๆ ดูก่อนพราหมณ์ แม้ทายกก็เป็นผู้

ไม่ไร้ผล.

ชา. ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ฯลฯ ขอพระโคดม

ผู้เจริญโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่า เป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตั้งแต่วันนี้

เป็นต้นไป.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ทานที่ให้ไปแล้วไม่ไร้ผลแม้ผลของทานจะไม่สำเร็จถึงผู้รับ แต่เมื่อกุศลกรรมได้กระทำ

สำเร็จ ก็จะติดตามไปให้ผลแก่ผู้ที่ให้ทานนั้นในภายภาคหน้าได้ ไม่ว่าจะเกิดในภพใดก็ตาม

 
  ความคิดเห็น 8  
 
hathai.2490
hathai.2490
วันที่ 25 ก.ย. 2562

สาธุ สาธุ สาธุ ธรรมพุทธวจน ครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ