อานิสงส์การให้ทาน ๕ ประการ [ทานานิสังสสูตร]
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่  26 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14878
อ่าน  1,163

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 82

       ๕. ทานานิสังสสูตร 

ว่าด้วยอานิสงส์การให้ทาน ๕ ประการ

 [๓๕]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    อานิสงส์แห่งการให้ทาน ๕  ประการนี้

๕  ประการเป็นไฉน   คือ   ผู้ให้ทานย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของชนหมู่มาก  ๑

สัปบุรุษผู้สงบย่อมคบหาผู้ให้ทาน  ๑ กิตติศัพท์อันงามของผู้ให้ทานย่อนขจร

ทั่วไป ๑  ผู้ให้ทานย่อมไม่ห่างเหินจากธรรมของคฤหัสถ์ ๑  ผู้ให้ทานเมื่อตาย

ไปแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ๑   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์แห่งการ

ให้ทาน  ๕  ประการนี้แล.

      ผู้ให้ทาน  ย่อมเป็นที่รักของชนเป็น

 อันมาก ชื่อว่าดำเนินตามธรรมของสัปบุรุษ

สัปบุรุษผู้สงบผู้สำรวมอินทรีย์   ประพฤติ

พรหมจรรย์     ย่อมคบหาผู้ให้ทานทุกเมื่อ

      สัปบุรุษเหล่านั้น    ย่อมแสดงธรรมเป็นที่

บรรเทาทุกข์ทั้งปวงแก่เขา   เขาได้ทราบ

      ชัดแล้ว ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้  ปริ-

     นิพพานในโลกนี้.

      จบทานานิสังสสูตรที่  ๕


Tag  อานิสงส์การให้ทาน ๕ ประการ
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
pamali
วันที่ 8 ก.ค. 2553

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
Belief
วันที่ 21 ต.ค. 2553
สาธุ ขอบคุณค่ะ
 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ