ปาฏลิยสูตร [คนทำชั่วในปัจจุบันไม่จำเป็นจะได้รับผลชั่วในปัจจุบันทุกคน]
 
Khaeota
วันที่  14 ธ.ค. 2552
หมายเลข  14681
อ่าน  577

   
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย   พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒  หน้าที่ 238
    

ข้อความบางตอนจาก ปาฏลิยสูตร

[๖๕๒]  ดูก่อนนายคามณี  มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะ

อย่างนี้  มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า  บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ทุกคนต้องเสวยทุกข์โทมนัสใน

ปัจจุบัน  บุคคลผู้ลักทรัพย์ทุกคนต้องเสวยทุกข์โทมนัสในปัจจุบัน  บุคคล

ผู้ประพฤติผิดในกามคุณทุกคนต้องเสวยทุกข์โทมนัสในปัจจุบัน  บุคคลผู้

พูดเท็จทุกคนต้องเสวยทุกข์โทมนัสในปัจจุบัน.

[๖๕๓]  ดูก่อนนายคามณี ก็และบุคคลบางคนในโลกนี้  ปรากฏว่า

เป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้  ใส่ตุ้มหู  อาบน้ำ  ลูบไล้ดีแล้ว  ตกแต่งผมและ

หนวดแล้ว  ให้บำเรอตนด้วยความใคร่กับสตรี  เหมือนกับพระราชา

ชนทั้งหลายพูดถึงบุคคลนั้นอย่างนี้ว่า  ดูก่อนท่านผู้เจริญ  ชายคนนี้ได้ทำ

อะไรจึงเป็น  ผู้ประดับด้วยดอกไม้  ใส่ตุ้มหู  อาบน้ำ ลูบไล้ดีแล้ว  ตกแต่งผม

และหนวดแล้ว  ให้บำเรอตนด้วยความใคร่กับสตรีเหมือนกับพระราชา

ชนทั้งหลายได้พูดถึงชายคนนั้นอย่างนี้ว่า  ดูก่อนท่านผู้เจริญ  ชายคนนี้
 
ข่มข้าศึกของพระราชาแล้วฆ่ามันเสีย  พระราชาทรงโสมนัส  ได้ทรงพระ-

ราชทานรางวัล  ฉะนั้น  ชายคนนี้จึงเป็นผู้ประดับด้วยดอกไม้  ใส่ตุ้มหู

อาบน้ำ  ลูบไล้ดีแล้ว  ตกแต่งผมและหนวดแล้ว  ให้บำเรอตนด้วยความ

ใคร่กับสตรีเหมือนกับพระราชา  ดูก่อนนายคามณี  บุคคลบางคนในโลก

นี้  ปรากฏว่าถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดแขนไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้ว

โกนศีรษะเสีย  แล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอก  ด้วยบัณเฑาะว์

เสียงสนั่น  แล้วออกทางประตูด้านทิศทักษิณ  แล้วตัดศีรษะเสียทางด้าน

ทักษิณของพระนคร  ชนทั้งหลายได้พูดถึงบุคคลนั้นอย่างนี้ว่า  ดูก่อนท่าน

ผู้เจริญ  ชายคนนี้ได้ทำอะไรไว้  จึงถูกเขาเอาเชือกที่เหนียวแม่นมัดแขน

ไพล่หลังอย่างมั่นคงแล้ว  โกนศีรษะเสีย  แล้วพาตระเวนไปตามถนนตาม

ตรอก  ด้วยบัณเฑาะว์เสียงสนั่น  แล้วออกทางประตูด้านทิศทักษิณ  แล้ว

ตัดศีรษะเสียทางด้านทักษิณของพระนคร  ชนทั้งหลายได้พูดถึงชายคนนี้ว่า

ดูก่อนท่านผู้เจริญ  ชายคนนี้ฆ่าบุรุษหรือสตรีที่มีเวรกับพระราชา  ฉะนั้น

พระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับเขาแล้วกระทำกรรมกรณ์เห็นปานนี้  ดังนี้

ดูก่อนนายคามณี  ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน  เหตุการณ์เช่นนี้

ท่านได้เห็นหรือได้ฟังมาบ้างไหม.

คา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  เหตุการณ์เช่นนี้  ข้าพระองค์ได้เห็น

มาแล้วด้วย  ได้ฟังมาแล้วด้วย  จักได้ฟังต่อไปอีกด้วย.

[๖๕๔]  พ.  ดูก่อนนายคามณี  ในสมณพราหมณ์เหล่านั้น

สมณพราหมณ์พวกที่มีวาทะอย่างนี้  มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า  บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ทุกคน

ต้องเสวยทุกข์โทมนัสในปัจจุบัน  ดังนี้  เขาเหล่านั้นพูดจริงหรือเท็จ.

คา.  พูดเท็จ  พระเจ้าข้า.  

พ.  ก็พวกที่กล่าวเท็จเปล่าๆ นั้น เป็นคนมีศีลหรือเป็นคนทุศีลเล่า.

คา.  เป็นคนทุศีล  พระเจ้าข้า.

พ.  ก็พวกที่เป็นคนทุศีลมีธรรมเลวทรามนั้น  เป็นคนปฏิบัติผิด

หรือเป็นคนปฏิบัติชอบเล่า.

คา.  เป็นคนปฏิบัติผิด  พระเจ้าข้า.

พ.  ก็พวกที่ปฏิบัติผิดนั้น  เป็นคนมีความเห็นผิดหรือเป็นคนมี

ความเห็นชอบเล่า.

คา.  เป็นคนมีความเห็นผิด  พระเจ้าข้า.

พ.  ก็สมควรละหรือที่จะเลื่อมใสในพวกที่มีความเห็นผิดเหล่านั้น.

ค .  ไม่สมควรเลย  พระเจ้าข้า.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ