เตือนใจด้วยบทกลอน
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14205
อ่าน  2,393

  สหายธรรมท่านหนึ่ง  ไม่ประสงค์ออกนามได้ฝากบทกลอนธรรมะเตือนใจมาให้

พิจารณาค่ะ

 ปุถุชนเต็มขั้นย่อมหวั่นไหว

เห็นสิ่งใดยังให้จิตคิดอกุศล

ยึดไว้มั่นสำคัญว่าเป็นตน

ปุถุชนมิสดับนับว่าเลว

ขออนุโมทนาในกุศลจิตสหายธรรมท่านนั้นค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 10 พ.ย. 2552

แม้ฟังว่า เป็นแต่ธรรม ซ้ำซ้ำอีก   ก็ยากหลีก จากปุถุชน คนยึดมั่น

แสนโกฏกัปป์ นับนานเนื่อง เปลืองชีวัน  ควรพากัน หมั่นฟังธรรม น้อมนำใจ

ขออนุโมทนาครับพี่เมตตา

 
  ความคิดเห็น 2  
 
pannipa.v
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
ups
วันที่ 10 พ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
คุณ
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 พ.ย. 2552

ปุถุชนเป็นผู้หนาด้วยกิเลส  มืดเพราะอวิชชาปิดบัง  จึงศึกษาธรรมะเพื่อละความไม่รู้ค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 12 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

เป็นบทกลอนที่เป็นสัจจะมีความหมายเตือนใจดี
.
เช่น...
ปุถุชนมิสดับนับว่าเลว...

ปุถุชนที่ไม่ฟังธรรม..เพื่อก่อให้เกิดปัญญาละอกุศลธรรมย่อมเต็มไปด้วยธาตุเลว

 
  ความคิดเห็น 7  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 12 พ.ย. 2552

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

.ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น.

 ----------

อนุโมทนา ในบทร้อยกรองที่ไพเราะและประกอบด้วยประโยชน์ ครับ

ผมจึงขอแต่งโคลง ๔ สุภาพ อันเป็นคำประพันธ์ที่ผมถนัดไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

   ธรรมใดปรากฏล้วน อนัตตา

 อันปัจจัยปรุงมา เกิดแล้ว

 ยึดว่าสัตว์-บุคคลา ทุกสิ่ง สรรพแล

 สติเกิดเพียงอาจแคล้ว บาปพ้น ชั่วคราว

    เงี่ยโสตสดับถ้อย ภควา

 แสดงซึ่งอภิธัมมา เพียบพร้อม

 เพื่อสติปัฏฐานา รู้ชอบ

 คลายอัตตาจิตน้อม บาปพ้น ถาวร


อนึ่ง ประพันธ์ประเภทร้อยกรองทั้งหลาย อันบุคคลแต่งขึ้นจะไพเราะเพียงใด

ก็ไม่อาจเทียบกับ พุทธพจน์ หรือถ้อยคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ได้เลย

จึงควรให้ความสำคัญ เงี่ยโสตลงสดับ และตั้งใจศึกษาในพุทธพจน์ให้มากที่สุด ครับ.

 

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

อาณิสูตร


  [๖๗๒] พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ...

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ตะโพนชื่ออานกะ

ของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทสารหะได้มีแล้ว เมื่อตะโพนแตก พวกทสารหะได้ตอกลิ่ม

อื่นลงไป สมัยต่อมาโครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปยังเหลือแต่โครงลิ่มแม้ฉันใด

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกภิกษุในอนาคตกาล เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่ตถาคตกล่าว

แล้ว อันลึกมีอรรถอันลึก เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรม อยู่ จักไม่ปรารถนาฟัง

จักไม่เข้าไปตั้งจิตเพื่อรู้ และจักไม่สำคัญธรรมเหล่านั้น ว่าควรเล่าเรียน ควรศึกษา

แต่ว่าเมื่อเขากล่าวพระสูตรอันนักปราชญ์รจนาไว้ อันนักปราชญ์ร้อยกรองไว้ มี

อักษรอันวิจิตร มีพยัญชนะอันวิจิตร เป็นของภายนอก เป็นสาวกภาษิต อยู่ จักปรารถนา

ฟังด้วยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้ และจักสำคัญธรรมเหล่านั้น ว่า

ควรเรียน ควรศึกษา ฯ

[๖๗๓] ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสูตรเหล่านั้น ที่ตถาคตกล่าวแล้วอันลึก มีอรรถ

อันลึก เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรม จักอันตรธานฉันนั้นเหมือนกัน

เพราะเหตุดังนี้นั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อเขากล่าวพระสูตรที่

ตถาคตกล่าวแล้ว อันลึก มีอรรถอันลึก เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยสุญญตธรรม อยู่ พวก

เราจักฟังด้วยดี จักเงี่ยโสตลงสดับ จักเข้าไปตั้งไว้ซึ่งจิตเพื่อรู้ และจักสำคัญธรรมเหล่า

นั้นว่า ควรเรียน ควรศึกษา ดังนี้

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แหละ ฯ

จบสูตรที่ ๗

----------

.ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.

 
  ความคิดเห็น 8  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 พ.ย. 2552

ขอแสดงความคิดเห็นว่าพระธรรมวินัยนั้น  ซึ่งหมายรวมทั้ง ๓ ปิฎก  เป็นมรดกอัน

ล้ำค่า  พระธรรมนั้นแสนลึกซึ้ง ยากที่จะเข้าใจได้  หากศึกษาเองไม่มีทางที่จะเข้าใจ

ได้เลย  จึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้ที่มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในพระธรรม  ศึกษาโดยตรงจากพระไตรปิฎก  โดยที่ไม่คิดเอาเอง ตีความผิดไปจากพระพุทธพจน์  นี่เป็นสิ่ง

ที่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมและอันตธานเร็วขึ้น  ไม่ว่าผู้ศึกษาพระธรรมจะศึกษาจากอาจารย์ท่านใด  จึงควรพิจารณาไตร่ตรองให้ดี

เชิญคลิกอ่านได้ที่...

ปฐม- ทุติย- ตติยสัทธัมมสัมโมสสูตร

การศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงเพื่ออะไร

ต้องเป็นผู้ที่ละเอียดในการศึกษาพระธรรม   ..ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ ต้องตรงกัน

 
  ความคิดเห็น 9  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 พ.ย. 2552

แม้ฟังว่า เป็นแต่ธรรม ซ้ำซ้ำอีก   ก็ยากหลีก จากปุถุชน คนยึดมั่น

แสนโกฏกัปป์ นับนานเนื่อง เปลืองชีวัน  ควรพากัน หมั่นฟังธรรม น้อมนำใจ

เป็นบทกลอนธรรมะที่ไพเราะมากค่ะ  แฝงไว้ด้วยธรรมะเตือนใจให้รู้ว่าพระธรรมนั้น

แสนลึกซึ้ง  ยากที่จะเข้าใจได้จริงๆ หมั่นฟังธรรมเสมอๆ เนืองๆ บ่อยๆ

ขออนุโมทนาคุณวันชัย๒๕๐๔ค่ะ

 

 
  ความคิดเห็น 10  
 
ธุลีพุทธบาท
ธุลีพุทธบาท
วันที่ 12 พ.ย. 2552

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

.ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น.

----------

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนา กับ คุณป้า เมตตา ใน ความคิดเห็นที่ ๘ ครับ

ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับคำแนะนำเพิ่มเติมดังกล่าว

เพราะผู้ที่ศึกษาพระพุทธพจน์โดยเคารพ และไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย 

ย่อมไม่คิดว่า สามารถเข้าใจข้อความทั้งหมดในพระไตรปิฎกเองได้

แต่ต้องอาศัยคำแนะนำจาก กัลยาณมิตร ผู้มีความเข้าใจถ่องแท้ในพระธรรมวินัย

ซึ่งสามารถอธิบายถ้อยคำอันลึกซึ้ง ให้เข้าใจได้ง่าย และไตร่ตรองตามความเป็นจริง

จึงจะชื่อว่า เป็นผู้ศึกษาพระพุทธพจน์อย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงอ่านหรือตีความเอาเอง

ขอกราบอนุโมทนา ท่าน อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เป็นกัลยาณมิตรอย่างยิ่ง

ถึงแม้ว่าผม จะมีโอกาสได้พบพระธรรมวินัย อันประเสริฐสุดในสังสารวัฏนี้

แต่ถ้าไม่ได้พบท่าน ผมจะไม่มีโอกาสได้เข้าใจพระธรรมวินัย ดังเช่นทุกวันนี้เลย

ขออนุโมทนากัลยาณมิตรท่านอื่นๆ ใน บ้านธัมมะ แห่งนี้ด้วยครับ.

ที่ช่วยประคับประคองความเข้าใจธรรมของผม ให้เจริญมั่นคงยิ่งขึ้น

 ----------

.ขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเสีย.

 
  ความคิดเห็น 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 12  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 14 พ.ย. 2552

  ขออนุโมทนาในกุศลจิตคุณธุลีพุทธบาท ค่ะ  ที่มีความเข้าใจในพระสัทธรรม

ว่าลึกซึ้งจริงๆ ป็นผู้มีศรัทธาที่มั่นคงในพระสัทธรรมอย่างมาก 

ขออนุโมทนาอีกครั้งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 13  
 
saifon.p
วันที่ 15 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 14  
 
รากไม้
วันที่ 24 ม.ค. 2553

ดีใจ ที่เกิดในประเทศไทย

ที่สามารถเอาภาษาบาลี ผสมกับภาษาไทย แต่งเป็นบทกลอนที่สละสลวยไพเราะได้ โดยไม่ขัดเขิน และคงไว้ซึ่งความหมายของบัญญัตินั้นๆ ตามพระธรรม  ...ยิ่งทำให้เห็นความกลมกลืน ระหว่าง พระพุทธศาสนา กับ ประเทศไทย

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 12 ของคุณเมตตา ครับ

ขอแสดงความนับถือผู้แต่งกลอนทุกท่าน  และขออนุโมทนา

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ