การแสดงธรรมและฟังธรรมโดยเคารพธรรม
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่  10 พ.ย. 2552
หมายเลข  14208
อ่าน  1,088

 เรียนถามผู้รู้ว่า คฤหัสถ์แสดงธรรมให้กับคฤหัสถ์ฟัง คฤหัสถ์ผู้ที่ฟังธรรมต้องยืนฟังธรรมเพื่อแสดงความเคารพในธรรมหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น วิทยากรที่บ้านธัมมะแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมกับคฤหัสถ์ที่เข้าร่วมฟังธรรมหรือสนทนาธรรม ผู้ฟังธรรมควรต้องยืนหรือไม่ หรือสามารถนั่งฟังธรรมได้ เพื่อแสดงความเคารพธรรม เพราะเคยอ่านหรือได้ยินพุทธพจน์ที่กล่าวโดยมีเนื้อหาว่า "เราจักไม่แสดงธรรม กับผู้ที่นั่งฟังแล้วไม่ได้ป่วยไข้" / อนุโมทนาครับ


  ความคิดเห็น 1  
 
prachern.s
วันที่ 10 พ.ย. 2552
ในพระวินัยมีสิกขาบทสำหรับพระภิกษุในการแสดงธรรม บางตอนมีว่า
 
อันภิกษุผู้ยืนอยู่  ไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่  ภิกษุใดอาศัยความไม่เอื้อเฟื้อ  ยืนแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้นั่งอยู่ ต้องอาบัติทุกกฏ....ตามสิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรับอาบัติแก่ภิกษุที่ยืนแสดงธรรมกับผู้นั่งฟังถ้าภิกษุนั่ง แสดงธรรมกับผู้นั่งฟัง ไม่มีอาบัติ ภิกษุยืน แสดงธรรมแก่ผู้ยืน ไม่มีอาบัติและยังมีรายละเอียดในเรื่องอาสนะสูง อาสนะต่ำ และเรื่องอิริยาบถนอน เป็นต้น  สำหรับคฤหัสถ์ผู้แสดงธรรม ไม่มีอาบัติเหมือนพระภิกษุ แต่เมื่อเป็นผู้เคารพในธรรมควรให้ผู้แสดงธรรมนั่ง ผู้ฟังจะนั่งหรือยืนก็ได้ครับ 
 
  ความคิดเห็น 2  
 
ที่พึ่งที่ระลึก
วันที่ 10 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 10 พ.ย. 2552

แม้แต่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์  พระองค์ก็ยังทรงเคารพธรรมค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ