ได้ยินแล้วคิด_21
 
Khaeota
วันที่  10 พ.ย. 2552
หมายเลข  14209
อ่าน  578
 
  ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ได้ยิน  ท่าน อ สุจินต์ เคยแสดง"สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง"

ได้ยินแล้วคิด...อะไร...ขณะใด...เมื่อไร

  ขออนุโมทนาในกุศลจิตทุกๆ ท่านค่ะ


  ความคิดเห็น 1  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 11 พ.ย. 2552

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 191

พระองค์จึงตรัสว่า

สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
  เราได้รู้ยิ่งแล้ว  สิ่งที่ควรให้เจริญ  เราก็ให้เจริญแล้ว  และสิ่งที่ควรละ   เราก็ละได้แล้ว  เพราะเหตุนั้นพราหมณ์ เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า.*

 
  ความคิดเห็น 2  
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่ 11 พ.ย. 2552

สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง..คือธรรมะที่กำลังปรากฏรู้เพื่อละ

เชิญคลิกอ่าน...สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง [ทุติยปหานสูตร]

 
  ความคิดเห็น 3  
 
pannipa.v
วันที่ 11 พ.ย. 2552

 
  พอจะเทียบเคียงกับข้อความนี้ได้บ้างไหมคะ

  เมื่อพิจารณาอรรถอยู่  ธรรมทั้งหลายย่อมควรซึ่งการเพ่ง  เมื่อธรรมควรซึ่งการเพ่งมีอยู่  ฉันทะย่อมเกิด  ผู้มีฉันทะเกิดแล้ว  ย่อมอุตสาหะ  ครั้นอุตสาหะแล้ว  ย่อมพิจารณา  ครั้นพิจารณาแล้วย่อมตั้งความเพียร  ผู้ที่มีความเพียร  ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมัตถสัจ  ดัวยกาย   และเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งปรมัตถสัจนั้นด้วยปัญญา

  จาก...อรรกถามหาจุนทเถรคาถา

 
  ความคิดเห็น 4  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 11 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 11 พ.ย. 2552

สิ่งที่ควรรู้  รู้จิตของตนเองว่าขณะนี้จิตเป็นกุศล  หรือจิตเป็นอกุศล 

ขณะนี้เป็นผู้หลงลืมสติ  หรือเป็นผู้มีปกติเจริญสติปัฏฐานค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 6  
 
pornpaon
วันที่ 12 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาค่ะุ

 
  ความคิดเห็น 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 พ.ย. 2552

 
"สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง"

ได้ยินแล้วคิด...อะไร...ขณะใด...เมื่อไร

สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  คือ    สิ่งที่มีจริงที่กำลังปรากฏอยู่ขณะนี้  ไม่ว่าทางตา  ทางหู 

ทางจมูก  ทางลิ้น  ทางกาย  หรือทางใจ  เมื่อยังไม่รู้สิ่งที่กำลังปรากฏอยู่ในขณะนี้  จะไปรู้สิ่งที่ไม่ได้ปรากฏได้อย่างไร

อะไร  >>>  สิ่งที่มีจริง

ขณะใด  >>>  ขณะนี้ 

เมื่อไร  >>>  เมื่อกำลังปรากฏ

ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ

 
  ความคิดเห็น 8  
 
saifon.p
วันที่ 13 พ.ย. 2552

เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 9  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 10  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 11  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 23 พ.ย. 2552

 

"สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง" คือความจริงที่มีอยู่ทุกๆ ขณะ (ตามแต่กำลังของปัญญา)ค่ะ 

 
  ความคิดเห็น 12  
 
paderm
paderm
วันที่ 25 พ.ย. 2552

 
  ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

  สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง แสดงว่าเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ อวิชชาไม่รู้ความจริง ขณะนี้เห็นเป็นสัตว์

บุคคล รู้ความจริงหรือยัง ยังเพราะอวิชชาความไม่รู้ปิดบังไม่ให้รู้ความจริง สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง

ก็คือสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์ บุคคล เรื่องราว แต่เป็นสภาพธรรมที่มีจริงในขณะนี้ ทำไมถึงควรรู้

ยิ่งเพื่อละความยึดถือในสิ่งที่ผิดว่ามีสัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่มีสิ่งใดนอกจากธรรมที่มีจริง

ในขณะนี้ว่าเป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  เมื่อมีสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ก็ต้องมีสิ่งที่ไปรู้สิ่งนั้น   คือปัญญา

ปัญญาที่อบรมเจริญมาจากขั้นการฟังให้เข้าใจว่าธรรมคืออะไร  จนปัญญาเจริญมั่นคง

ปัญญาเกิดรู้ความจริงในสิ่งที่ควรรู้ยิ่งในขณะนี้ เป็นปรกติในชีวิตประจำวันครับ

  อุทิศกุศลให้สรรพสัตว์

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ