สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง [ทุติยปหานสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  11 พ.ย. 2552
หมายเลข  14210
อ่าน  1,595

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 28-29
 
๓.  ทุติยปหานสูตร

ว่าด้วยทรงแสดงธรรมเพื่อละสิ่งทั้งปวง

[๒๖]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เราจักแสดงธรรมเพื่อรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวง  แก่เธอทั้งหลาย  เธอทั้งหลายจงฟังธรรมนั้น  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ธรรมสำหรับรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละเสียซึ่งสิ่งทั้งปวงเป็นไฉน. จักษุ  รูป  จักษุวิญญาณ  จักษุสัมผัส  เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้แล้วละเสีย  แม้สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักษุสัมผัส เป็นปัจจัย  ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  ควรกำหนดรู้แล้วละเสีย  ฯลฯ  ใจ ธรรมารมณ์  มโนวิญญาณ  มโนสัมผัส  เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  ควรกำหนดรู้ แล้วละเสีย  แม้สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  หรืออทุกขมสุขเวทนา  ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัย  ก็เป็นสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  ควรกำหนดรู้แล้วละเสีย นี้เป็นธรรมสำหรับรู้ยิ่ง  กำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวงเสีย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้แล  เป็นธรรมสำหรับรู้ยิ่ง  กำหนดรู้แล้วละสิ่งทั้งปวง.

จบ ทุติยปหานสูตรที่  ๓


๔. ปฐมปริชานสูตร

ว่าด้วยผู้ยังไม่รู้ยิ่งย่อมละสิ่งทั้งปวงไม่ได้

[๒๗]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ผู้ที่ยังไม่รู้ยิ่ง  ยังไม่กำหนดรู้  ยังไม่คลายกำหนัด  ยังละไม่ได้ซึ่งสิ่งทั้งปวง  ยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ก็สิ่งทั้งปวงคืออะไร.  บุคคลผู้ยังไม่รู้ยิ่ง  ยังไม่กำหนดรู้ยังไม่คลายกำหนัด ยังละไม่ได้  ยังไม่เป็นผู้ควรสิ้นทุกข์


Tag  กำหนดรู้ ละสิ่งทั้งปวง สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง
  ความคิดเห็น 1  
 
ups
วันที่ 11 พ.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
จักรกฤษณ์
วันที่ 11 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 3  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 12 พ.ย. 2552

ขอบคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็น 4  
 
jaturong
วันที่ 2 มี.ค. 2555

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็น 5  
 
ใหญ่ราชบุรี
ใหญ่ราชบุรี
วันที่ 1 ม.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

 
  ความคิดเห็น 6  
 
chatchai.k
chatchai.k
วันที่ 17 ส.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ