มหาปรินิพพานสูตร [มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์]
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14202
อ่าน  911

 
ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

เรื่อง มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 439

ข้อความบางตอนจาก มหาปรินิพพานสูตร  อนึ่ง   พระพุทธวจนะนี้ทั้งหมด  ที่เราภาษิตแล้ว  กล่าวแล้ว  ตั้งแต่ตรัสรู้   จนถึงปรินิพพานมีมากประเภทอย่างนี้  คือ  ปิฎก ๓  นิกาย ๕  องค์ ๙แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์.  พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยประการฉะนี้.  พระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพพานผู้เดียว  อนึ่ง  เราบัดนี้ก็โอวาทสั่งสอนผู้เดียวเหมือนกัน   เมื่อเราปรินิพพานแล้ว พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ก็จักโอวาทสั่งสอนท่านทั้งหลาย   ทรงโอวาทว่า ธรรม  วินัย  นั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงไป  แล้วเมื่อทรงย้ำแสดงจารีตในอนาคตกาล  จึงตรัสว่า  ยถา  โขปน  เป็นต้น. 


Tag  พระธรรม โอวาทสั่งสอน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ