มหาปรินิพพานสูตร [มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์]
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14202
อ่าน  850

                      
                                       ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

                              
เรื่อง มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์

           พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 439

                              ข้อความบางตอนจาก มหาปรินิพพานสูตร           อนึ่ง    พระพุทธวจนะนี้ทั้งหมด   ที่เราภาษิตแล้ว   กล่าวแล้ว   ตั้งแต่ตรัสรู้   จนถึงปรินิพพานมีมากประเภทอย่างนี้   คือ  ปิฎก ๓  นิกาย ๕  องค์ ๙แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์.        พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยประการฉะนี้.  พระผู้มีพระภาคเจ้า  เมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพพานผู้เดียว   อนึ่ง  เราบัดนี้ก็โอวาทสั่งสอนผู้เดียวเหมือนกัน   เมื่อเราปรินิพพานแล้ว        พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ก็จักโอวาทสั่งสอนท่านทั้งหลาย    ทรงโอวาทว่า ธรรม  วินัย  นั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงไป  แล้วเมื่อทรงย้ำแสดงจารีตในอนาคตกาล  จึงตรัสว่า  ยถา   โขปน  เป็นต้น. 


Tag  พระธรรม โอวาทสั่งสอน

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ