มหาปรินิพพานสูตร [มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์]

 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14202
อ่าน  1,269

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย

[เล่มที่ 13] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑[เล่มที่ 13] - หน้าที่ 439

ข้อความบางตอนจาก

มหาปรินิพพานสูตร

เรื่อง มีพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์

อนึ่ง พระพุทธวจนะนี้ทั้งหมด ที่เราภาษิตแล้ว กล่าวแล้ว ตั้งแต่ตรัสรู้ จนถึงปรินิพพานมีมากประเภทอย่างนี้ คือ ปิฎก ๓ นิกาย ๕ องค์ ๙ แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์. พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ดำรงอยู่ด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงแสดงเหตุเป็นอันมากอย่างนี้ว่าเราจักปรินิพพานผู้เดียว อนึ่ง เราบัดนี้ก็โอวาทสั่งสอนผู้เดียวเหมือนกัน เมื่อเราปรินิพพานแล้ว พระธรรมขันธ์แปดหมื่นสี่พันเหล่านี้ก็จักโอวาทสั่งสอนท่านทั้งหลาย ทรงโอวาทว่า ธรรม วินัย นั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเมื่อเราล่วงไป แล้วเมื่อทรงย้ำแสดงจารีตในอนาคตกาล จึงตรัสว่า ยถา โขปน เป็นต้น


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
chatchai.k
วันที่ 12 มิ.ย. 2564

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม...

มหาปรินิพพานสูตร

ขอเชิญรับฟัง...

มหาปรินิพพานสูตร

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ