ถึงการนับว่าพระสมณศากยบุตร
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14204
อ่าน  1,803

   
  ขออนุโมทนาทุกๆ   คนที่สนใจฟังธรรมะค่ะ 

   พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 527 ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  วรรณะ  ๔  จำพวก  คือ  กษัตริย์  พราหมณ์

แพศย์  ศูทร  ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว

ย่อมละชื่อและโคตรเดิม  ถึงการนับว่าพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น  เปรียบ

เหมือนแม่น้ำใหญ่ ๆ คือ  แม่น้ำคงคา  ยมุนา  อจิรวดี  สรภู  มหี  แม่น้ำ

เหล่านั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้ว  ย่อมละชื่อและโคตรเดิมหมด  ถึงการ 

นับว่ามหาสมุทรนั่นเองฉะนั้น  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  แม้ข้อที่วรรณะ  ๔

จำพวก  คือ  กษัตริย์  พราหมณ์. . . ถึงการนับว่าพระสมณศากยบุตรทั้งนั้น

นี้ก็เป็นธรรมอันน่าอัศจรรย์  ไม่เคยมีมา  ประการที่  ๔. . .


Tag  บรรพชิต วรรณะ ศากยบุตร
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ