สรณะที่เกษมและไม่เกษม
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14201
อ่าน  544


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓  หน้าที่ 345
 สรณะที่เกษมและไม่เกษม

พระศาสดาตรัสว่า  " อัคคิทัต  บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น

นั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว  ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย,  ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ

พระธรรม   พระสงฆ์  ว่าเป็นที่พึ่ง  ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ "

ดังนี้แล้ว  ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

  " มนุษย์เป็นอันมาก  ถูกภัยคุกคามแล้ว  ย่อม

ถึงภูเขา  ป่า  อาราม  และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง;

สรณะนั่นแลไม่เกษม,  สรณะนั่นไม่อุดม,  เพราะ

บุคคลอาศัยสรณะนั่น  ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์

ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔  (คือ)  ทุกข์

เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์  และมรรค

มีองค์  ๘  อันประเสริฐ ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบ

แห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ; สรณะนั่นแลของ


Tag  ที่พึ่ง พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะ
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ