สรณะที่เกษมและไม่เกษม
 
Khaeota
วันที่  9 พ.ย. 2552
หมายเลข  14201
อ่าน  477


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓                                          หน้าที่ 345
                                                         สรณะที่เกษมและไม่เกษม

         พระศาสดาตรัสว่า  " อัคคิทัต  บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น

นั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว    ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย,   ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ

พระธรรม   พระสงฆ์    ว่าเป็นที่พึ่ง    ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ "

ดังนี้แล้ว  ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

                         " มนุษย์เป็นอันมาก      ถูกภัยคุกคามแล้ว    ย่อม

                    ถึงภูเขา    ป่า     อาราม      และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง;

                    สรณะนั่นแลไม่เกษม,      สรณะนั่นไม่อุดม,     เพราะ

                    บุคคลอาศัยสรณะนั่น    ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

                    ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ     พระธรรม   และพระสงฆ์

                    ว่าเป็นที่พึ่ง       ย่อมเห็นอริยสัจ ๔      (คือ)     ทุกข์

                    เหตุให้เกิดทุกข์        ความก้าวล่วงทุกข์      และมรรค

                    มีองค์  ๘  อันประเสริฐ        ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบ

                    แห่งทุกข์        ด้วยปัญญาชอบ;       สรณะนั่นแลของ


Tag  ที่พึ่ง พ้นจากทุกข์ในวัฏฏะ

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ