บัณฑิตย่อมตักเตือน [ชาดก]
 
paderm
paderm
วันที่  8 พ.ย. 2552
หมายเลข  14185
อ่าน  546

 เรื่อง พระพุทธเจ้าและบัณฑิตย่อมเตือนเพื่อ
 
   ให้เกิดความเจริญในบุคคลนั้น

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 329

   ข้อความบางตอนจาก คันธารชาดก

  บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  กาม  ความว่า.  โดยส่วนเดียว.  มี

คำอธิบายว่า   บุคคลผู้ทำกรรมไม่สมควร   เมื่อถูกตักเตือนว่า ท่านทำกรรม

ไม่ควรแล้ว    จะโกรธโดยส่วนเดียวก็ตาม   หรือไม่โกรธก็ตาม.  อีก

อย่างหนึ่งเขาจะเขี่ยทิ้งเหมือนกำแกลบหว่านทิ้งก็ตาม   แต่ว่าเมื่อเรากล่าว

คำเป็นธรรมอยู่  ขึ้นชื่อว่าบาปย่อมไม่มี.

ก็แหละพระโพธิสัตว์  ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว   ได้ดำรงอยู่ในข้อ

ปฏิบัติที่สมควรแก่โอวาทของพระสุคตนี้ว่า     ดูก่อนอานนท์  เราตถาคต

จักไม่ทะนุถนอมเลย    เหมือนช่างหม้อทะนุถนอมภาชนะดินเหนียวที่

ยังดิบๆ   ฉะนั้น   เราตถาคตจักบำราบเอาบำราบเอา    ผู้ใดหนักแน่นเป็น

สาระ    ผู้นั้นก็จักดำรงอยู่ได้     เมื่อจะตักเตือนวิเทหดาบสอีก  เพื่อแสดง

ให้เห็นว่า    ท่านตักเตือนบำราบแล้ว   ตักเตือนบำราบอีก    จึงรับบุคคล

ทั้งหลายผู้เช่นกับภาชนะดินที่เผาสุกแล้วไว้    เหมือนช่างหม้อเคาะดูแล้ว

เคาะดูอีก   ไม่รับเอาภาชนะดินที่ยังดิบไว้   รับเอาเฉพาะภาชนะดินที่เผา

สุกแล้วเท่านั้นไว้ฉะนั้น   ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


Tag  ตักเตือน
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ