บัณฑิตย่อมตักเตือน [ชาดก]
 
paderm
paderm
วันที่  8 พ.ย. 2552
หมายเลข  14185
อ่าน  485

                             เรื่อง พระพุทธเจ้าและบัณฑิตย่อมเตือนเพื่อ
 
                                       ให้เกิดความเจริญในบุคคลนั้น

            พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕ - หน้าที่ 329

                                     ข้อความบางตอนจาก คันธารชาดก

            บรรดาบทเหล่านั้น   บทว่า    กาม   ความว่า.   โดยส่วนเดียว.  มี

คำอธิบายว่า   บุคคลผู้ทำกรรมไม่สมควร     เมื่อถูกตักเตือนว่า ท่านทำกรรม

ไม่ควรแล้ว          จะโกรธโดยส่วนเดียวก็ตาม     หรือไม่โกรธก็ตาม.       อีก

อย่างหนึ่งเขาจะเขี่ยทิ้งเหมือนกำแกลบหว่านทิ้งก็ตาม       แต่ว่าเมื่อเรากล่าว

คำเป็นธรรมอยู่  ขึ้นชื่อว่าบาปย่อมไม่มี.

         ก็แหละพระโพธิสัตว์     ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้ว           ได้ดำรงอยู่ในข้อ

ปฏิบัติที่สมควรแก่โอวาทของพระสุคตนี้ว่า         ดูก่อนอานนท์   เราตถาคต

จักไม่ทะนุถนอมเลย              เหมือนช่างหม้อทะนุถนอมภาชนะดินเหนียวที่

ยังดิบ ๆ   ฉะนั้น     เราตถาคตจักบำราบเอาบำราบเอา    ผู้ใดหนักแน่นเป็น

สาระ      ผู้นั้นก็จักดำรงอยู่ได้      เมื่อจะตักเตือนวิเทหดาบสอีก   เพื่อแสดง

ให้เห็นว่า    ท่านตักเตือนบำราบแล้ว     ตักเตือนบำราบอีก      จึงรับบุคคล

ทั้งหลายผู้เช่นกับภาชนะดินที่เผาสุกแล้วไว้        เหมือนช่างหม้อเคาะดูแล้ว

เคาะดูอีก     ไม่รับเอาภาชนะดินที่ยังดิบไว้     รับเอาเฉพาะภาชนะดินที่เผา

สุกแล้วเท่านั้นไว้ฉะนั้น                                      ขออุทิศกุศลให้สรรพสัตว์


Tag  ตักเตือน

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ