โลกธรรม ๘
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14174
อ่าน  803

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ 

             ๖.  เสโล   ยถา   เอกฆโน      วาเตน   น   สมีรติ          เอวํ  นินฺทาปสํสาสุ           น  สมฺนิญฺชนฺติ  ปณฺฑิตา.                   "ภูเขาศิลาล้วน      เป็นแท่งเดียว      ย่อมไม่            สะเทือนด้วยลมฉันใด,  บัณฑิตทั้งหลาย   ย่อมไม่            เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น.                                   แก้อรรถ

                 บรรดาบทเหล่านั้น  ในบทว่า   นินฺทาปสํสาสุ    นี้   พระผู้มีพระ-ภาคเจ้าตรัสโลกธรรมไว้  ๒  ก็จริง,      ถึงอย่างนั้น   พึงทราบเนื้อความด้วยสามารถแห่งโลกธรรมแม้ทั้ง  ๘.   อธิบายว่า   เหมือนอย่างว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียว   คือ   ไม่มีโพรง       ย่อมไม่สะเทือน   คือ   ไม่เอนเอียง   ไม่หวั่นไหว  ด้วยลม   ต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้น ฉันใด;    เมื่อโลกธรรมแม้ทั้ง  ๘  ครอบงำอยู่     บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอนเอียง   คือไม่หวั่นไหว  ไม่สะเทือน  ด้วยอำนาจความยินร้ายหรือยินดีฉันนั้น."


Tag  ภูเขาศิลา โลกธรรม

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ