โลกธรรม ๘
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14174
อ่าน  988

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๒ 

   ๖.  เสโล  ยถา  เอกฆโน  วาเตน  น  สมีรติ  เอวํ  นินฺทาปสํสาสุ น  สมฺนิญฺชนฺติ  ปณฺฑิตา.    "ภูเขาศิลาล้วน  เป็นแท่งเดียว  ย่อมไม่ สะเทือนด้วยลมฉันใด,  บัณฑิตทั้งหลาย  ย่อมไม่ เอนเอียงในเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น.  แก้อรรถ

  บรรดาบทเหล่านั้น  ในบทว่า  นินฺทาปสํสาสุ  นี้  พระผู้มีพระ-ภาคเจ้าตรัสโลกธรรมไว้  ๒  ก็จริง,  ถึงอย่างนั้น  พึงทราบเนื้อความด้วยสามารถแห่งโลกธรรมแม้ทั้ง  ๘.  อธิบายว่า  เหมือนอย่างว่าภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งเดียว   คือ   ไม่มีโพรง  ย่อมไม่สะเทือน  คือ  ไม่เอนเอียง  ไม่หวั่นไหว  ด้วยลม   ต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้น ฉันใด;   เมื่อโลกธรรมแม้ทั้ง  ๘  ครอบงำอยู่  บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอนเอียง  คือไม่หวั่นไหว  ไม่สะเทือน  ด้วยอำนาจความยินร้ายหรือยินดีฉันนั้น."


Tag  ภูเขาศิลา โลกธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ