ความคิดเรื่อง เมตตาของพระโพธิสัตว์
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14173
อ่าน  430

             
    ความคิดเรื่อง เมตตาของพระโพธิสัตว์

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓ - หน้าที่ 612

        อนึ่ง   พึงพิจารณาคุณของเมตตา   โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า  อันผู้ตั้งลงในคุณเพียงประโยชน์ตน      เว้นความเป็นผู้มีจิตมุ่งประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายไม่สามารถบรรลุสมบัติในโลกนี้และในโลกหน้าได้.     ไม่ต้องพูดถึงผู้ใคร่ยังสรรพสัตว์ให้ตั้งอยู่ในนิพพานสมบัติกันละ.  บัดนี้   หวังโลกิยสมบัติก็ควรแล้วภายหลังจึงค่อยหวังโลกุตรสมบัติแก่สรรพสัตว์.    บัดนี้   เราไม่สามารถทำการนำเข้าไปซึ่งประโยชน์สุขแก่สัตว์เหล่าอื่นด้วยคุณเพียงอัธยาศัยได้   เมื่อไรจึงจักให้ประโยชน์นั้นสำเร็จด้วยความเพียรเล่า.       บัดนี้  เราให้เจริญด้วยการนำประโยชน์สุขเข้าไปให้    ภายหลังสหายผู้จำแนกธรรมจักมีแก่เรา.  เพราะ-ฉะนั้น          พึงเข้าไปตั้งความเป็นผู้มีอัธยาศัยบำเพ็ญประโยชน์ในสรรพสัตว์พร้อมกับความวิเศษว่า   สัตว์เหล่านี้    เป็นบุญเขตอย่างยิ่ง    เป็นบ่อเกิดแห่งกุศลอย่างเยี่ยม     เป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงของเรา   เพราะเป็นเหตุให้สำเร็จความเจริญด้วยพุทธคุณทั้งปวง.         พึงเพิ่มพูนเมตตาในสรรพสัตว์แม้โดยความอธิษฐานกรุณาอย่างแท้จริง   ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกำจัดสิ่งไม่มีประโยชน์และทุกข์ของสัตว์เหล่านั้น    มีกำลัง    มีรากมั่นคง    ย่อมเกิดแก่ผู้ยินดี     นำประโยชน์สุขเข้าไปให้ในสัตว์ทั้งหลาย     ด้วยใจที่ไม่มีขอบเขต.

        ขอนอบน้อมแด่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลาย

         ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


Tag  เมตตา ไม่มีขอบเขต

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ