สุภาษิตสูตร [วาจาที่ประเสริฐที่สุด คือวาจาที่ทำให้ถึงพระนิพพาน]
 
Khaeota
วันที่  6 พ.ย. 2552
หมายเลข  14171
อ่าน  575


ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย
 เรื่อง วาจาที่ประเสริฐที่สุด คือวาจาที่ทำให้ถึงพระนิพพาน
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 317

ข้อความบางตอนจาก สุภาษิตสูตร    บุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุ ยังตนให้เดือดร้อน  และไม่เป็นเหตุเบียด- เบียนผู้อื่น  วาจานั้นแลเป็นสุภาษิต บุคคล พึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รัก ที่ชนทั้งหลาย ชื่นชมแล้ว  ไม่ถือเอาคำที่ชั่วช้าทั้งหลาย กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักแก่ชนเหล่าอื่น คำสัตย์แล  เป็นวาจาไม่ตาย  ธรรมนี้เป็น ของมีมาแต่เก่าก่อน  สัตบุรุษทั้งหลาย เป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในคำสัตย์  ที่เป็นอรรถ และเป็นธรรม  พระพุทธเจ้าตรัสพระวาจา ใด  ซึ่งเป็นวาจาเกษม  เพื่อให้ถึงพระ- นิพพาน  เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์  พระวาจา นั้นแลเป็นสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลาย  ดังนี้.


Tag  ทำที่สุดแห่งทุกข์ วาจา เกษม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ