เรื่องนางลาชเทวธิดา
 
Khaeota
วันที่  1 ต.ค. 2552
หมายเลข  13799
อ่าน  549


 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 14

  " ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้, พึงทำบุญนั้นบ่อยๆ   พึง

ทำความพอใจในบุญนั้น,  เพราะว่า  ความสั่งสมบุญ

ทำให้เกิดสุข. "

  แก้อรรถ

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า  " ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้.  ไม่พึง

งดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า " เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว,  พอละ  ด้วยบุญเพียง

เท่านี้  พึงทำบ่อยๆ   แม้ในขณะทำบุญนั้น  พึงทำความพอใจ คือความ

ชอบใจ  ได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละ.

ถามว่า  " เพราะเหตุไร? "

วิสัชนาว่า  เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข  อธิบายว่า  เพราะว่า

ความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ  ชื่อว่าให้เกิดสุข  เพราะเป็นเหตุนำความ

สุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า.

ในกาลจบเทศนา  นางเทวธิดานั้น  ยืนอยู่ในที่สุดทาง  ๔๕ โยชน์

นั่นแล  ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  ดังนี้แล.

  เรื่องนางลาชเทวธิดา  จบ.


Tag  ทำบุญบ่อยๆ สั่งสม
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 1 ต.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ