อาศัยตัณหาละตัณหา [ภิกขุนีสูตร]
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  2 ต.ค. 2552
หมายเลข  13803
อ่าน  1,807

   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ 376 ๙.  ภิกขุนีสูตร ว่าด้วยภิกษุณีส่งบุรุษไปหาพระอานนท์

[๑๕๙]  สมัยหนึ่ง  พระอานนท์อยู่  ณ  โฆสิตาราม  กรุงโกสัม

พี ครั้งนั้น   ภิกษุณีรูปหนึ่งเรียกบุรุษผู้หนึ่งมาสั่งว่า  มานีแน่ะท่าน  ขอ

ท่านจงไปหาพระผู้เป็นเจ้าอานนท์  ไปถึงแล้วจงกราบเท้าพระผู้เป็น

เจ้าอานนท์ตามคำของข้าพเจ้าว่า  ภิกษุณีชื่อนี้อาพาธเสวยทุกขเวทนา

เป็นไข้หนัก  เธอกราบเท้าพระผู้เป็นเจ้าอานนท์  ดังนี้แล้วจงกราบเรียน

ว่า  สาธุ  ขอพระผู้เป็นเจ้าอานนท์จงได้กรุณาไปเยี่ยมภิกษุณีนั้น   ณ

สำนักภิกษุณีด้วยเถิด  ฯลฯ ครั้งนั้น  เวลาเช้า  พระอานนท์ครองสบงแล้วถือบาตรและ

จีวรไปสำนักภิกษุณี  ภิกษุณีรูปนั้นเห็นท่านแต่ไกล   (แสร้ง) นอนคลุม

โปงอยู่บนเตียงท่านเข้าไปถึงที่ภิกษุณีนั้นแล้ว  นั่ง ณ อาสนะที่เขาจัด

ไว้  ครั้นนั่งแล้วจึงกล่าว  กะภิกษุณีนั้นว่า ดูก่อนน้องหญิง  ร่างกายนี้เกิดเป็นมาด้วยอาหาร  เธอพึงอาศัย

อาหารละอาหารเสีย ร่างกายนี้เกิดเป็นมาด้วยตัณหา   เธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหา

เสีย ร่างกายนี้เกิดเป็นมาด้วยนานะ  เธอพึงอาศัยมานะละมานะเสีย ร่างกายนี้เกิดเป็นมาด้วยเมถุน ควรละเมถุนนั้นเสีย  เมถุนนั้น 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนให้ชักสะพานเสีย  ฯลฯ  ก็ข้อที่ว่า  ร่างกายนี้เกิดเป็นมาด้วยตัณหา  เธอพึงอาศัยตัณหาละ

ตัณหาเสีย  นี้  เราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ?  ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้

ยินข่าวว่าภิกษุชื่อนั้น  เพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย  ทำให้แจ้งซึ่งเจโต

วิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้  ด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเอง

สำเร็จอยู่ในปัจจุบันนี่  เธอมีความปรารถนาว่า  เมื่อไรนะ  เราจักทำให้

แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ   ฯลฯสำเร็จอยู่ในปัจจุบันบ้าง  ต่อมา

เธอก็อาศัยตัณหาละตัณหาเสีย  น้องหญิง  ข้อที่ว่า  ร่างกายนี้เกิด

เป็นมาด้วยตัณหา  เธอพึงอาศัยตัณหาละตัณหาเสีย   นี้ เราอาศัยข้อนี้

แลกล่าวแล้ว ฯลฯ

ข้อความอธิบายจากอรรถกถา  บทว่า  ตณฺหํ  ปชหติ  ความ

ว่า  บุคคลอาศัยตัณหาอันเป็นปัจจุบันที่เป็นไปแล้วอย่างนี้ ในบัดนี้ 

ย่อมละบุพตัณหาอันมีวัฏฏะเป็นมูล.  ถามว่า  ก็ตัณหาอันเป็นปัจจุบันนี้

เป็นกุศลหรืออกุศล.ตอบว่า  เป็นอกุศล.  ถามว่า  ควรเสพหรือไม่ควร

เสพ.  ตอบว่า  ควรเสพ.ถามว่า จะชักปฏิสนธิมาหรือไม่ชักมา.  ตอบว่า ไม่ชักมา.  แต่ควรละความ

ใคร่ในตัณหาที่ควรเสพ  อันเป็นปัจจุบันแม้นี้เสียทีเดียว. ฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 2 ต.ค. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ