มหากัสสปสูตร
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13773
อ่าน  448

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 337

    ข้อความบางตอนจาก มหากัสสปสูตร

[๘๐]  ก็สมัยนั้นแล  ท้าวสักกะจอมเทพ  ทรงประสงค์จะถวาย

บิณฑบาตแก่ท่านพระมหากัสสป  จึงทรงนิรมิตเพศเป็นนายช่างหูกทอหูก

อยู่  นางอสุรกัญญาชื่อว่าสุชาดากรอด้ายหลอดอยู่  ครั้งนั้นแล  ท่านพระ-

มหากัสสปเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ตามลำดับตรอก  เข้าไป

ถึงนิเวศน์ของท้าวสักกะจอมเทพ  ท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงเห็นท่านพระ-

มหากัสสปมาแต่ไกล  ครั้นแล้วเสด็จออกจากเรือนทรงต้อนรับ  ทรงรับ

บาตรจากมือ  เสด็จเข้าไปสู่เรือน  ทรงคดข้าวออกจากหม้อใส่เต็มบาตร

แล้วทรงถวายแด่ท่านพระมหากัสสป  บิณฑบาตนั้นมีสูปะและพยัญชนะ

เป็นอันมาก  ครั้งนั้นแล ท่านพระมหากัสสปคิดว่า  สัตว์นี้เป็นใครหนอแล

มีอิทธานุภาพเห็นปานนี้  ครั้งนั้นแล  ท่านพระมหากัสสปมีความคิดว่า

ท้าวสักกะจอมเทพหรือหนอแล  ท่านพระมหากัสสปทราบดังนี้แล้ว  ได้

กล่าวกะท้าวสักกะจอมเทพว่า  ดูก่อนท้าวโกสีย์  มหาบพิตรทำกรรมนี้แล้ว

แล  มหาบพิตรอย่าได้ทำกรรมเห็นปานนี้แม้อีก  ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่า

ข้าแต่ท่านพระมหากัสสปผู้เจริญ  แม้ข้าพเจ้าก็ต้องการบุญ  แม้ข้าพเจ้าก็พึง

ทำบุญ ครั้งนั้นแล  ท้าวสักกะจอมเทพทรงอภิวาทท่านพระมหากัสสป

ทรงทำประทักษิณแล้ว  เหาะขึ้นสู่เวหาส  เปล่งอุทาน  ๓  ครั้งในอากาศว่า

โอ  ทานเป็นทานอย่างยิ่ง  เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสป 

โอ  ทานเป็นทานอย่างยิ่ง   เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสป

โอ  ทานเป็นทานอย่างยิ่ง   เราตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสป.


เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ