ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ
 
Khaeota
วันที่  30 ก.ย. 2552
หมายเลข  13784
อ่าน  681

   
   พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 493

  ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ

[๒๐๑]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม  ๔๐

ประการเป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรก  เหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้

ธรรม  ๔๐  ประการเป็นไฉน คือเป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง  ๑  ชักชวนผู้อื่น

ในการฆ่าสัตว์ ๑  พอใจในการฆ่าสัตว์ ๑  กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ ๑

ลักทรัพย์ด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการลักทรัพย์ ๑  พอใจในการ

ลักทรัพย์ ๑  กล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์  ๑  ประพฤติผิดในการด้วยตน

เอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการประพฤติผิดในกาม  ๑  พอใจในการประพฤติ

ผิดในกาม ๑  กล่าวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑  พูดเท็จด้วยตน

เอง  ๑  ชักชวนผู้อื่นในการพูดเท็จ ๑  พอใจในการพูดเท็จ ๑  กล่าว

สรรเสริญการพูดเท็จ  ๑  พูดส่อเสียดด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการ

พูดส่อเสียด  ๑  พอใจในการพูดส่อเสียด  ๑  กล่าวสรรเสริญการพูดส่อ

เสียด  ๑  พูดคำหยาบด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบ  ๑

พอใจในการพูดคำหยาบ ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบ  ๑  พูดเพ้อเจ้อ

ด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพ้อเจ้อ  ๑  กล่าวสรรเสริญการพูด

เพ้อเจ้อ  ๑  อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการอยากได้

ของผู้อื่น  ๑  พอใจในการอยากได้ของผู้อื่น  ๑  กล่าวสรรเสริญการอยาก

ได้ของผู้อื่น ๑  มีจิตปองร้ายด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการปองร้าย  ๑

พอใจในการปองร้าย  ๑  กล่าวสรรเสริญการปองร้าย  ๑  มีความเห็นผิด

ด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิด  ๑  พอใจในความเห็นผิด  ๑

กล่าวสรรเสริญความเห็นผิด  ๑  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบ

ด้วยธรรม  ๔๐  ประการนี้  เป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรก  เหมือนสิ่งของที่

เขานำมาทอดทิ้งไว้.

   ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


Tag  ธรรม ๔๐ ประการ นรก
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็น 2  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 27 มิ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ