ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ
 
Khaeota
วันที่  30 ก.ย. 2552
หมายเลข  13784
อ่าน  576

   
     พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕ - หน้าที่ 493

                         ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔๐ ประการ

         [๒๐๑]   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม   ๔๐

ประการเป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรก     เหมือนสิ่งของที่เขานำมาทอดทิ้งไว้

ธรรม  ๔๐  ประการเป็นไฉน คือเป็นผู้ฆ่าสัตว์ด้วยตนเอง  ๑  ชักชวนผู้อื่น

ในการฆ่าสัตว์ ๑  พอใจในการฆ่าสัตว์ ๑    กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์ ๑

ลักทรัพย์ด้วยตนเอง ๑    ชักชวนผู้อื่นในการลักทรัพย์ ๑   พอใจในการ

ลักทรัพย์ ๑   กล่าวสรรเสริญการลักทรัพย์  ๑  ประพฤติผิดในการด้วยตน

เอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการประพฤติผิดในกาม  ๑  พอใจในการประพฤติ

ผิดในกาม ๑   กล่าวสรรเสริญการประพฤติผิดในกาม ๑   พูดเท็จด้วยตน

เอง  ๑    ชักชวนผู้อื่นในการพูดเท็จ ๑   พอใจในการพูดเท็จ ๑   กล่าว

สรรเสริญการพูดเท็จ  ๑   พูดส่อเสียดด้วยตนเอง ๑    ชักชวนผู้อื่นในการ

พูดส่อเสียด  ๑   พอใจในการพูดส่อเสียด   ๑   กล่าวสรรเสริญการพูดส่อ

เสียด  ๑    พูดคำหยาบด้วยตนเอง ๑    ชักชวนผู้อื่นในการพูดคำหยาบ  ๑

พอใจในการพูดคำหยาบ ๑ กล่าวสรรเสริญการพูดคำหยาบ  ๑  พูดเพ้อเจ้อ

ด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการพูดเพ้อเจ้อ   ๑  กล่าวสรรเสริญการพูด

เพ้อเจ้อ  ๑  อยากได้ของผู้อื่นด้วยตนเอง ๑   ชักชวนผู้อื่นในการอยากได้

ของผู้อื่น  ๑   พอใจในการอยากได้ของผู้อื่น  ๑   กล่าวสรรเสริญการอยาก

ได้ของผู้อื่น ๑  มีจิตปองร้ายด้วยตนเอง ๑  ชักชวนผู้อื่นในการปองร้าย  ๑

พอใจในการปองร้าย   ๑    กล่าวสรรเสริญการปองร้าย    ๑  มีความเห็นผิด

ด้วยตนเอง ๑   ชักชวนผู้อื่นในความเห็นผิด  ๑   พอใจในความเห็นผิด  ๑

กล่าวสรรเสริญความเห็นผิด  ๑    ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    บุคคลผู้ประกอบ

ด้วยธรรม  ๔๐  ประการนี้     เป็นผู้ถูกทอดทิ้งไว้ในนรก   เหมือนสิ่งของที่

เขานำมาทอดทิ้งไว้.

                        ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม


Tag  ธรรม ๔๐ ประการ นรก

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
lovedhamma
lovedhamma
วันที่ 27 มิ.ย. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ