ภูมิชสูตร
 
small
วันที่  30 ก.ย. 2552
หมายเลข  13786
อ่าน  524
            พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 99

                                              ๖.  ภูมิชสูตร 

          [๔๐๗]  ท่านภูมิชะกล่าวว่า     ดูก่อนพระราชกุมาร       เรื่องนี้อาตมภาพ

มิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าเลย    แค่ข้อที่เป็นฐานะมีได้

แล  คือ  พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่า  ถ้าแม้บุคคลทำความ

หวัง    แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย      เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย   เขาก็ไม่สามารถ

จะบรรลุผล        ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วพระพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย   เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล   ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่   ความ

ไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย    เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุ

ผล แต่ถ้าแม้ทำความหวังแล้วพระพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย เขาก็จะสามารถ

บรรลุผล   ถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย   เขาก็จะ

สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์

โดยแยบคาย   เขาจะสามารถบรรลุผล   ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่   ความไม่หวัง

ก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย   เขาก็จะสามารถบรรลุผล    ดูก่อน

พระราชกุมาร        เรื่องนี้อาตมภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าเลย แต่ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ นั่นเป็นฐานะ

ที่มีได้แล.  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ