ภูมิชสูตร
 
small
วันที่  30 ก.ย. 2552
หมายเลข  13786
อ่าน  595
พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒- หน้าที่ 99

  ๖.  ภูมิชสูตร 

 [๔๐๗]  ท่านภูมิชะกล่าวว่า  ดูก่อนพระราชกุมาร  เรื่องนี้อาตมภาพ

มิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคเจ้าเลย  แค่ข้อที่เป็นฐานะมีได้

แล  คือ  พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ว่า  ถ้าแม้บุคคลทำความ

หวัง  แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย  เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล

ถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย  เขาก็ไม่สามารถ

จะบรรลุผล  ถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วพระพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย  เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผล  ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่  ความ

ไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่แยบคาย   เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุ

ผล แต่ถ้าแม้ทำความหวังแล้วพระพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย เขาก็จะสามารถ

บรรลุผล  ถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย  เขาก็จะ

สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์

โดยแยบคาย  เขาจะสามารถบรรลุผล  ถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่  ความไม่หวัง

ก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์โดยแยบคาย  เขาก็จะสามารถบรรลุผล  ดูก่อน

พระราชกุมาร เรื่องนี้อาตมภาพมิได้สดับรับมาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระ-

ภาคเจ้าเลย แต่ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงพยากรณ์อย่างนี้ นั่นเป็นฐานะ

ที่มีได้แล.


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ