พระพรหมเทวะโปรดมารดา [พรหมเทวสูตร]
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13772
อ่าน  736
 
       พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 132

                        ข้อความบางตอนจาก พรหมเทวสูตร

                         ว่าด้วยพระพรหมเทวะโปรดมารดา

          ก็สมัยนั้นแล     นางพราหมณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทวะถือการ

บูชาบิณฑะแก่พรหมเป็นนิตย์.

           ครั้งนั้นแล  ท้าวสหัมบดีพรหมคิดว่า   นางพราหมณีผู้มารดาของท่าน

พระพรหมเทวะนี้แล    ถือการบูชาบิณฑะแก่พรหมเป็นนิตย์   ไฉนหนอ  เรา

พึงเข้าไปหานางแล้วทำให้สลดใจ. 

        (๕๖๕) ลำดับนั้น     ท้าวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏ

แล้วในนิเวศน์ของมารดาแห่งท่านพระพรหมเทวะ  เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง

พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คู้เข้าแล้ว  หรือพึงคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกแล้ว   ฉะนั้น .

           ครั้งนั้นแล    ท้าวสหัมบดีพรหมลอยอยู่ในอากาศ     ได้กล่าวกะนาง

พราหมณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทวะด้วยคาถาทั้งหลายว่า

                             ดูก่อนนางพราหมณี    ท่านถือการ

                   บูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมใด  มั่นคงเป็น

                   นิตย์  พรหมโลกของพรหมนั้นอยู่ไกลจาก

                   ที่นี้  ดูก่อนนางพราหมณี  ภักษาของพรหม

                   ไม่ใช่เช่นนี้  ท่านไม่รู้จักทางของพรหม

                   ทำไมจึงบ่นถึงพรหม.

                             ดูก่อนนางพราหมณ์    ก็ท่านพระ-

                   พรหมเทวะของท่านนั้น    เป็นผู้หมดอุปธิ

                   กิเลส  ถึงความเป็นอติเทพ  ไม่มีกิเลสเป็น

                   เครื่องกังวล  มีปกติขอ  ไม่เลี้ยงดูผู้อื่น

                   ท่านพระพรหมเทวะที่เข้าสู่เรือนของท่าน

                   เพื่อบิณฑบาต  เป็นผู้สมควรแก่บิณฑะที่

                   บุคคลพึงนำมาบูชา  ถึงเวท มีตนอบรม

                   แล้ว    สมควรแก่ทักษิณาทานของมนุษย์

                   และเทวดาทั้งหลาย  ลอยบาปเสียแล้ว  อัน

                   ตัณหาและทิฐิไม่ฉาบทาแล้ว  เป็นผู้

                   เยือกเย็นกำลังเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่.


Tag  ท้าวสหัมบดีพรหม นางพราหมณี

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ