พระพรหมเทวะโปรดมารดา [พรหมเทวสูตร]
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13772
อ่าน  841
 
พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 132

   ข้อความบางตอนจาก พรหมเทวสูตร

    ว่าด้วยพระพรหมเทวะโปรดมารดา

ก็สมัยนั้นแล  นางพราหมณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทวะถือการ

บูชาบิณฑะแก่พรหมเป็นนิตย์.

ครั้งนั้นแล  ท้าวสหัมบดีพรหมคิดว่า  นางพราหมณีผู้มารดาของท่าน

พระพรหมเทวะนี้แล  ถือการบูชาบิณฑะแก่พรหมเป็นนิตย์  ไฉนหนอ  เรา

พึงเข้าไปหานางแล้วทำให้สลดใจ. 

(๕๖๕) ลำดับนั้น  ท้าวสหัมบดีพรหมหายไปในพรหมโลกปรากฏ

แล้วในนิเวศน์ของมารดาแห่งท่านพระพรหมเทวะ  เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง

พึงเหยียดออกซึ่งแขนที่คู้เข้าแล้ว  หรือพึงคู้เข้าซึ่งแขนที่เหยียดออกแล้ว  ฉะนั้น .

ครั้งนั้นแล  ท้าวสหัมบดีพรหมลอยอยู่ในอากาศ  ได้กล่าวกะนาง

พราหมณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทวะด้วยคาถาทั้งหลายว่า

ดูก่อนนางพราหมณี  ท่านถือการ

บูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมใด  มั่นคงเป็น

นิตย์  พรหมโลกของพรหมนั้นอยู่ไกลจาก

ที่นี้  ดูก่อนนางพราหมณี  ภักษาของพรหม

ไม่ใช่เช่นนี้  ท่านไม่รู้จักทางของพรหม

ทำไมจึงบ่นถึงพรหม.

ดูก่อนนางพราหมณ์  ก็ท่านพระ-

พรหมเทวะของท่านนั้น  เป็นผู้หมดอุปธิ

กิเลส  ถึงความเป็นอติเทพ  ไม่มีกิเลสเป็น

เครื่องกังวล  มีปกติขอ  ไม่เลี้ยงดูผู้อื่น

ท่านพระพรหมเทวะที่เข้าสู่เรือนของท่าน

เพื่อบิณฑบาต  เป็นผู้สมควรแก่บิณฑะที่

บุคคลพึงนำมาบูชา  ถึงเวท มีตนอบรม

แล้ว  สมควรแก่ทักษิณาทานของมนุษย์

และเทวดาทั้งหลาย  ลอยบาปเสียแล้ว  อัน

ตัณหาและทิฐิไม่ฉาบทาแล้ว  เป็นผู้

เยือกเย็นกำลังเที่ยวแสวงหาอาหารอยู่.


Tag  ท้าวสหัมบดีพรหม นางพราหมณี
  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ