สรณะที่เกษมและไม่เกษม
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13765
อ่าน  556

 
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓

หน้าที่ 345

 สรณะที่เกษมและไม่เกษม

พระศาสดาตรัสว่า  " อัคคิทัต  บุคคลถึงวัตถุทั้งหลายมีภูเขาเป็นต้น

นั่นว่าเป็นที่พึ่งแล้ว  ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ได้เลย,  ส่วนบุคคลถึงพระพุทธ

พระธรรม  พระสงฆ์  ว่าเป็นที่พึ่ง  ย่อมพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะทั้งสิ้นได้ "

ดังนี้แล้ว  ได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่า :-

  " มนุษย์เป็นอันมาก  ถูกภัยคุกคามแล้ว  ย่อม

ถึงภูเขา  ป่า  อาราม  และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง;

สรณะนั่นแลไม่เกษม, สรณะนั่นไม่อุดม,  เพราะ

บุคคลอาศัยสรณะนั่น  ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์

ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔ (คือ)  ทุกข์

เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์  และมรรค

มีองค์  ๘  อันประเสริฐ ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบ

แห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ; สรณะนั่นแลของ


  ความคิดเห็น 1  
 
suwit02
วันที่ 30 ก.ย. 2552

แห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ; สรณะนั่นแลของ

บุคคลนั้นเกษม, สรณะนั่นอุดม, เพราะบุคคลอาศัย

สรณะนั่น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. "

 

สาธุ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ