คาถาของพระอุบาลีเถระ
 
Khaeota
วันที่  29 ก.ย. 2552
หมายเลข  13764
อ่าน  720

 
 พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หน้าที่ 289

ข้อความบางตอนจาก  คาถาของพระอุบาลีเถระ    ........................ข้าพระองค์ ถูกไฟ  ๓  กองเผาลน  จึงแสวงหาความรอดพ้น  ดุจผู้ ต้องราชทัณฑ์ฉะนั้น  ชายผู้กล้าหาญถูกยาเบื่อ  เขาจะ เสาะแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์  ที่จะแก้ยาเบื่อรักษา ชีวิตไว้ เมื่อแสวงหาก็จะพบยาขนานศักดิ์สิทธิ์ที่แก้ ยาเบื่อได้  ครั้นดื่มยานั้นแล้วก็จะสบาย  เพราะรอดพ้น ไปจากพิษยาเบื่อ  ฉันใด ข้าแต่พระมหาวีระ  ข้าพระองค์ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  เป็นเหมือนนรชนผู้ถูกยาเบื่อ  ถูก อวิชชาบีบคั้นแล้ว ต้องแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์ คือพระสัทธรรม  เมื่อแสวงหายาขนานศักดิ์สิทธิ์  คือ พระธรรม  ก็ได้พบคำสั่งสอนของพระศากยมุนี  คำ- สั่งสอนนั้นล้ำเลิศกว่าโอสถทุกอย่าง บรรเทาลูกศร ทั้งมวลได้ ครั้นดื่มธรรมโอสถที่ถอนพิษทุกอย่างได้ แล้ว  ข้าพระองค์ก็สัมผัสพระนิพพาน  ที่ไม่แก่ไม่ตาย มีภาวะเยือกเย็น ฯ


Tag  พระธรรม พระอุบาลี
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ