เป็นเรา ด้วยตัณหา ทิฏฐิ มานะ
 
เมตตา
เมตตา
วันที่  24 ก.ย. 2552
หมายเลข  13683
อ่าน  1,468

    พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 65  ..  อีกอย่างหนึ่ง ย่อมสำคัญปฐวี  (ธาตุดิน) ภายใน ด้วยความสำคัญ  ด้วยอำนาจตัณหา มานะ และทิฏฐิ.

  สำคัญอย่างไร? จริงอยู่  ปุถุชนนี้  ยังฉันทราคะให้เกิดในผม เป็นต้น คือยินดี เพลิดเพลิน พร่ำเพ้อ หลงใหล  ผม  ขน เล็บ ฟัน หนัง ก็หรือ วัตถุซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง,​ปุถุชนย่อมสำคัญปฐวีภายใน ด้วยความสำคัญอันเกิดจากอำนาจแห่งตัณหาอย่างนี้. 

   ก็หรือว่า เกิดความทะยานอยากในผมเป็นต้นนั้น  โดยนัยเป็นต้นว่าผมของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไป  ขอขนของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไป  ก็หรือว่า ตั้งจิตไว้ เพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้  โดยนัยเป็นต้น ด้วยศีล หรือพรหมจรรย์ อันนี้  เราจักมีผมดำสนิทอ่อนนุ่ม ดังนี้.  ปุถุชนย่อมสำคัญปฐวี (ธาตุดิน)  ภายใน ด้วยความสำคัญด้วยอำนาจตัณหาแม้ดังอธิบายมานี้.

  อนึ่ง ปุถุชน อภัยสมบัติ (ความถึงพร้อม) หรือวิบัติของผมเป็นต้นแห่งตน แล้วยังมานะให้เกิดขึ้นว่า เราดีกว่า เราเสมอกัน หรือว่าเราเลวกว่า ดังกล่าวมานี้ ชื่อว่า สำคัญปฐวี (ธาตุดิน) ภายในด้วยความสำคัญอันเกิดมาจากอำนาจมานะ.

อนึ่ง ย่อมยึดมั่นผมว่าเป็นชีวะ โดยนัยที่มาแล้วว่า ชีวะก็อันนั้น สรีระก่อนนั้น   ดังนี้.  (แม้)ในขนเป็นต้นก็นัยนี้.  ปุถุชนย่อมสำคัญปฐวี (ธาตุดิน)  ภายในด้วยความสำคัญอันเกิดมาจากอำนาจทิฏฐิดังกล่าวมา.  ฯลฯ


  ความคิดเห็น 1  
 
สิริพรรณ
สิริพรรณ
วันที่ 24 ม.ค. 2561

กราบนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยเศียรเกล้า

กิเลสมากมายมหาศาล ปัญญาเท่านั้นนำไปในกิจทั้งปวง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณยิ่งค่ะ

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ