พระภิกษุรดน้ำต้นไม้เป็นอาบัติ
 
prachern.s
วันที่  17 ก.ย. 2552
หมายเลข  13581
อ่าน  2,274

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 636

     ข้อความบางตอนจากอรรถกถากุลทูสกสิกขาบท สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๑๓

     ... อันที่จริงในการปลูกและการรดนั้น เมื่อท่านกล่าวอยู่ว่า ซึ่ง ดอกไม้ดอก ดังนี้ ในเมื่อท่านควรจะกล่าวโดยไม่แปลกกันว่า ปลูกเองบ้าง  ให้ผู้อื่นปลูกบ้าง  รดเองบ้าง  ให้ผู้อื่นรดบ้าง  ซึ่งต้นไม้   ดังนี้ ชื่อว่า  ย่อมให้ทราบ  อธิบายว่า  คำว่า กอไม้ดอก  นี้กล่าวหมายเอาต้นไม้ที่มีดอกและผล   เพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูลเท่านั้น,   แต่ยังมีปริยายในการปลูก  เพื่อประโยชน์แก่อารามเป็นต้นอย่างอื่น  เพราะเหตุนั้น   คำใดที่พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายทราบความมีปริยายในการปลูกเพื่อประโยชน์แก่อารามเป็นต้นนั้น   และความไม่มีปริยายในการปลูกเพื่อประโยชน์แก่การสงเคราะห์ตระกูลนี้แล้ว กล่าวไว้ในอรรถกถาทั้ง-หลาย,   คำนั้นเป็นอันท่านกล่าวชอบแท้. จริงอยู่  คำนี้ข้าพเจ้าก็ได้กล่าวแล้วว่า   การปลูกเป็นต้นและการร้อยเป็นต้นทุกๆ อย่าง    พึงทราบตามนัยที่กล่าวแล้ว.   ในวิสัยมีการร้อยเป็นต้นนั้น  พึงมีคำถามว่า   ถ้าเป็นอาบัติในเพราะการร้อยเป็นต้น  เพื่อประโยชน์แก่การบูชาพระรัตนตรัยแล้วเหตุไร   ในเพราะการนำไปเป็นต้น จึงเป็นอนาบัติเล่า  มีคำแก้ว่า    เพราะนำไปเพื่อประโยชน์แก่กุลสตรีเป็นต้น จึงเป็นอาบัติ จริงอยู่ในหรณาธิการ พระธรรมสังคาหกาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ให้พิเศษแล้วว่า  เต  กุลิตฺถีนํ  เป็นต้น.  เพราะเหตุนั้น  จึงไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้นำไปเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธเจ้าเป็นต้น.
     ก็ในการรดเอง    และการใช้ให้รด    มีวินิจฉัยอาบัติดังนี้:-  เป็นปาจิตตีย์ ทุกๆ แห่ง ด้วยน้ำที่เป็นอกัปปิยะ เพื่อประโยชน์แก่การประทุษร้ายตระกูลและบริโภค  เป็นทุกกฏก็มี. แต่เพื่อประโยชน์แก่การทั้งสองนั้นเท่านั้น  เป็นทุกกฏ   ด้วยน้ำที่เป็นกัปปิยะ,   ก็ในการประทุษ-รายตระกูลและการบริโภคนี้  เพื่อต้องการบริโภคไม่เป็นอาบัติในการใช้--ให้รดน้ำด้วยกัปปิยโวหาร   แต่ในฐานะแห่งอาบัติ   ผู้ศึกษาพึงทราบความเป็นอาบัติมาก   เพราะมีประโยคมาก   ด้วยอำนาจสายน้ำขาด. ในการเก็บเอง   เพื่อประโยชน์แก่การประทุษร้ายตระกูล   เป็นทุกกฏกับปาจิตตีย์ตามจำนวนดอกไม้. ในการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นอย่างอื่น   เป็นปาจิตตีย์อย่างเดียว. แต่ภิกษุผู้เก็บดอกไม้เป็นจำนวนมากด้วยประโยคอันเดียวพระวินัยธรพึงปรับด้วยอำนาจแห่งประโยค.  ในการใช้ให้เก็บ เพื่อประโยชน์แก่การประทุษร้ายตระกูล คนที่ภิกษุใช้ครั้งเดียว  เก็บแม้มากครั้ง  ก็เป็นปาจิตตีย์กับทุกกฏแก่ภิกษุนั้นครั้งเดียวเท่านั้น  ในการเก็บเพื่อบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้น อย่างอื่นเป็นปาจิตตีย์อย่างเดียว.


Tag  ปลูกต้นไม้ รดน้ำต้นไม้

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ