ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา
 
pornpaon
วันที่  3 ต.ค. 2552
หมายเลข  13823
อ่าน  835

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑  หน้าที่ 44 ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา [๑๓]  ลำดับนั้น     พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพระปัญจวัคดีย์ว่า   ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ที่สุด  ๒  อย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ. การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน     เป็นของปุถุชน     ไม่ใช่ของพระอริยะ     ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน    เป็นความลำบาก    ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย    ปฏิปทาสายกลาง    ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว  ด้วยปัญญาอันยิ่ง   ทำดวงตาให้เกิด   ทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ   เพื่อความรู้ยิ่ง   เพื่อความตรัสรู้  เพื่อนิพพาน.


Tag  ทางสายกลาง ที่สุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าระบบ