ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา
 
pornpaon
วันที่  3 ต.ค. 2552
หมายเลข  13823
อ่าน  877

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑  หน้าที่ ๔๔

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา

[๑๓]  ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะพระปัญจวัคดีย์ว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ที่สุด ๒ อย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือ การประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลาย เป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะ  ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑. การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตน เป็นความลำบาก ไม่ใช่ของพระอริยะ ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ๑.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปฏิปทาสายกลาง ไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ด้วยปัญญาอันยิ่ง ทำดวงตาให้เกิด ทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน.


Tag  ทางสายกลาง ที่สุด ๒ อย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนา
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ