แว่นธรรมพระโสดาบัน
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13565
อ่าน  1,512
  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 265ดูก่อนอานนท์   เพราะเหตุนั้นแหละเรา  ตถคตจักแสดงธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมไว้ ซึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่า     ฉันมีนรกสิ้นแล้ว     มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว  มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้ว  เป็นผู้มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วฉันเป็นพระโสดาบัน    เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนแล้ว  จะตรัสรู้ในภายหน้า. ดูก่อนอานนท์  ก็ธรรมบรรยาย  ชื่อว่า  แว่นธรรม ซึ่งอริยสาวก  ผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้ว    เมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่า   ฉันมีนรกสิ้นแล้ว    มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว    มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วเป็นผู้มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้ว  ฉันเป็นพระโสดาบัน  เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา    เป็นผู้แน่นอนแล้ว   จะตรัสรู้ในภายหน้านั้นเป็นไฉน ดูก่อนอานนท์  อริยสาวกในพระศาสนานี้ (๑)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้ด้วยเหตุนี้    พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น   เป็นพระอรหันต์   เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง  เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว  เป็นผู้รู้โลก  เป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้ข้อนี้ยิ่งกว่า เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   เป็นผู้ตื่นแล้ว    เป็นผู้ทรงจำแนกธรรม  ดังนี้. (๒)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้ว    ผู้บรรลุพึงเห็นด้วยตนเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล  เรียกคนอื่นมาดูได้  น้อมเข้ามาในตน  อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนดังนี้.    (๓)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า     พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี  เป็นผู้ปฏิบัติตรง   เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  พระสงฆ์สาวกนี้  คือ  ใคร  คู่แห่งบุรุษ  ๔ คู่   บุรุษบุคคล๘ ท่าน    นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า     เป็นผู้ควรแก่ของนำมาคำนับ   เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ  เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ  เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี   เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ดังนี้. (๔)   เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีลทั้งหลาย  ที่ไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่างไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อน ดำเนินไปเพื่อได้สมาธิ ดูก่อนอานนท์   ธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมนี้แล   ซึ่งพระอริย-สาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้ว  เมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า  ฉันมีนรกสิ้นแล้ว  มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้ว   เป็นผู้มีอบาย    ทุคคติและวินิบาตสิ้นแล้ว   ฉันเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา    เป็นผู้แน่นอนแล้ว  จะตรัสรู้ในภายหน้า   ดังนี้.

Tag  พระโสดาบัน แว่นธรรม
เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ