แว่นธรรมพระโสดาบัน
 
JANYAPINPARD
JANYAPINPARD
วันที่  16 ก.ย. 2552
หมายเลข  13565
อ่าน  1,611
  พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑ - หน้าที่ 265ดูก่อนอานนท์  เพราะเหตุนั้นแหละเรา  ตถคตจักแสดงธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมไว้ ซึ่งอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้วเมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่า   ฉันมีนรกสิ้นแล้ว   มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้ว เป็นผู้มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้วฉันเป็นพระโสดาบัน  เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้แน่นอนแล้ว  จะตรัสรู้ในภายหน้า. ดูก่อนอานนท์  ก็ธรรมบรรยาย  ชื่อว่า  แว่นธรรม ซึ่งอริยสาวก ผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้ว  เมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองว่า  ฉันมีนรกสิ้นแล้ว  มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว  มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้วเป็นผู้มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้ว  ฉันเป็นพระโสดาบัน  เป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนแล้ว  จะตรัสรู้ในภายหน้านั้นเป็นไฉน ดูก่อนอานนท์  อริยสาวกในพระศาสนานี้ (๑)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า แม้ด้วยเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น  เป็นพระอรหันต์  เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว  เป็นผู้รู้โลก เป็นสารถีผู้ฝึกคนที่ควรฝึกไม่มีผู้ข้อนี้ยิ่งกว่า เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นผู้ตื่นแล้ว  เป็นผู้ทรงจำแนกธรรม  ดังนี้. (๒)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ดีแล้ว  ผู้บรรลุพึงเห็นด้วยตนเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล  เรียกคนอื่นมาดูได้  น้อมเข้ามาในตน  อันวิญญูชนทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตนดังนี้.  (๓)  เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า   พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดี เป็นผู้ปฏิบัติตรง  เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้  เป็นผู้ปฏิบัติสมควร  พระสงฆ์สาวกนี้  คือ  ใคร  คู่แห่งบุรุษ  ๔ คู่  บุรุษบุคคล๘ ท่าน  นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า   เป็นผู้ควรแก่ของนำมาคำนับ  เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ  เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ  เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี  เป็นนาบุญของโลก  ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า  ดังนี้. (๔)  เป็นผู้ประกอบด้วยอริยกันตศีลทั้งหลาย  ที่ไม่ขาด  ไม่ทะลุ  ไม่ด่างไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ อันตัณหาและทิฏฐิไม่แปดเปื้อน ดำเนินไปเพื่อได้สมาธิ ดูก่อนอานนท์  ธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมนี้แล  ซึ่งพระอริย-สาวกผู้ประกอบด้วยธรรมบรรยายชื่อว่าแว่นธรรมแล้ว เมื่อปรารถนาพึงพยากรณ์ตนได้ด้วยตนเองว่า ฉันมีนรกสิ้นแล้ว  มีกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีวิสัยแห่งเปรตสิ้นแล้ว  เป็นผู้มีอบาย  ทุคคติและวินิบาตสิ้นแล้ว   ฉันเป็นพระโสดาบันเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา  เป็นผู้แน่นอนแล้ว  จะตรัสรู้ในภายหน้า  ดังนี้.

เขียนความคิดเห็น กรุณาเข้าระบบ